Høring over forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF ser meget gerne, at kommunernes adgang til relevant, ajourført viden om forældremyndighed og andre afgørelser i statsforvaltningerne, der kan have relevans for den kommunale sagsbehandling efter serviceloven, forbedres, da sikker dataudveksling er en nødvendighed for at der kan laves korrekt inddragelse, undersøgelser, partshøring og afgørelser på myndighedsområdet vedrørende serviceloven.

Med venlig hilsen
Christian L. Hansen

Bestyrelsesmedlem og formand for netværk Børn & Familie