Fredag d. 17. januar 2014 indsendte Børne- og Kulturchefforeningen nedenstående svar til høring vedrørende lov om ændring af lov om social service (Ny indsats mod asocial adfærd m.v.)

 

Høringssvar til lov om ændring af lov om social service (Ny indsats mod asocial adfærd m.v.)

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF anerkender, at det er nødvendigt, at kommunerne gør en indsats mod asocial adfærd mv.

BKF noterer imidlertid også, at der er tale om endnu et lovinitiativ, der meget detaljeret beskriver, hvordan sociale indsatser iværksættes. Det er ikke den vej BKF anbefaler at gå.

Detaljerede love giver måske nok muligheder, men de lægger også begrænsninger og de giver bureaukrati. BKF peger på vigtigheden af, at der altid tages udgangspunkt i en konkret faglig vurdering af den enkelte unges behov – og at man derefter konkret i hver enkelt sag vurderer resultaterne af indsatsen.

BKF ønsker en afbureaukratisering med færre love og regler.


Netværkssamråd

Ideen i forslaget til en ny § 57d er, at der i tilfælde af, at en ung under 18 år begår alvorlig kriminalitet, i stedet for blot en revidering eller udarbejdelse af handleplan, skal gennemføres et ”netværkssamråd”, hvor alle relevante personer tropper op, for at den unge skal forstå det alvorlige i handlingen.

Begrebet “netværkssamråd” er ikke nærmere defineret. Der er beskrevet en deltagerkreds, men ikke om der er tale om et råd, der forventes at kunne træffe beslutning eller om det er rådgivende overfor den unge.

Bestemmelsen omfatter den samme målgruppe som den gamle § 57c; altså vold, voldtægt, røveri, grovere former for hærværk, tyveri. Man må dog formode, at når vi taler om den grove del af ovenstående former for kriminalitet, vil et netværkssamråd være rimelig virkningsløst, og pågældende vil være langt inde i straffesystemet, under 18 år eller ej, og uden for rækkevidde af ”løftede pegefingre”.

Lovovertrædelser foretages nogle gange af unge, der allerede er i behandling under ungdomssanktion. Det virker umiddelbart ikke logisk, at der i alle sådanne sager skal etableres et netværkssamråd.

Netværkssamråd kan i nogle tilfælde have god effekt på de unge der, begår hærværk og tyveri. Det vil have effekt på de unge og de forældre, der er positivt indstillede over for afholdelse af et netværkssamråd.

Forældre og unge, der ikke er positivt indstillede, kan udeblive uden sanktioner. De kan ligeledes sige nej til, at der kan udveksles oplysninger med personer fra netværket, uden sanktioner. Herefter vil kommunen så blot fortsætte ad sporet med støtteforanstaltninger og handleplan som normalt.

Konklusionen er, at systemet er velegnet til de unge, hvor der er en god chance for en kursændring. Men det kræver ikke ny lovgivning. Der arbejdes i kommunerne allerede med netværksmøder. Derudover kommer Ungesamråd i medfør af retsplejeloven, herunder mulighed for i samarbejde med forældremyndighedens indehaver at udarbejde en ungdomskontrakt. En fornuftig og ubureaukratisk anvendelse af netværkssamråd bør kun ske, når den ansvarlige kommunale myndighed – som i dag – finder det hensigtsmæssigt ud fra en konkret faglig vurdering af den unges behov.

Magtanvendelse

Med § 123, stk. 6 knæsættes det, at personer over 18 år der er anbragt efter § 66, nr. 5 og 6, i forbindelse med afsoning, varetægtsfængsling i surrogat eller ungdomssanktion, er omfattet af magtanvendelsesreglerne. Man har dermed fuldt ud anerkendt og accepteret, at unge, der under de nævnte forløb fylder 18 år, er omfattet af disse bestemmelser. Dette hilser BKF velkomment.

 

Med venlig hilsen

Christian L. Hansen Bestyrelsesmedlem og formand for netværk Børn & Familie

 

Eventuelle henvendelser til: Formand for bestyrelsen Eik Møller (tlf: 2345 7730 /eimo@balk.dk) Formand for netværk Børne og Familie Christian L. Hansen (tlf: 51 51 24 78 / clha@aabenraa.dk)