Til Social- og Integrationsministeriet

Svar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område)

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF hilser den foreslåede forenkling af klagestrukturen på det sociale område velkommen.

Den foreslåede obligatoriske brug af et ankeskema for kommunerne ved genvurdering af klagesager vil med fordel kunne integreres i DUBU / andre IT systemer, der efter Økonomiaftalen skal implementeres til sociale sager for børn og unge i kommunerne. Regelforenklinger bør ledsages af udvikling af den elektroniske kommunikation mellem kommunerne og de statslige myndigheder.

BKF imødeser, at forenklingen vil medføre et fald i sagsbehandlingstiden i ankesager, som vi finder bekymrende lang. Statens nuværende lange sagsbehandlingstider er til skade for børnene, deres familier og for kommunernes muligheder for at få udbytte af foranstaltninger efter Serviceloven.

Med venlig hilsen

Christian L. Hansen

Bestyrelsesmedlem

og formand for netværk Børn & Familie