Høringssvar til lovændringer som følge af ændret organisering af statsforvaltningen


Til Økonomi og Indenrigsministeriet

Svar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om børn forsørgelse og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne.

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF hilser den foreslåede forenkling af klagestrukturen på det sociale område velkommen. BKF imødeser, at forenklingen vil medføre et fald i sagsbehandlingstiden i ankesager, som vi finder bekymrende lang. Lange sagsbehandlingstider er til skade for børnene, deres familier og for kommunernes muligheder for at få udbytte af foranstaltninger efter Serviceloven.

BKF har ingen bemærkninger til forslag om ændret organisering af Statsforvaltningen. BKF imødeser, at regelforenklinger på det familieretlige område vil medføre et fald i sagsbehandlingstiden.

Med venlig hilsen

Christian L. Hansen
Bestyrelsesmedlem
og formand for netværk Børn & Familie