Høringssvar vedr. rapporten om evaluering af kommunalreformen

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar til rapporten om evaluering af kommunalreformen.

BKF vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for en omfattende og gennemarbejdet evaluering af kommunalreformen. Det er et godt bidrag til at beskrive den udvikling, der er foregået på de enkelte områder, siden kommunalreformens ikrafttrædelse.

BKF vil i vores høringssvar koncentrere os om det specialiserede socialområde samt specialundervisningsdelen.

Som udgangspunkt vil BKF gerne slå fast, at kommunalreformen langt hen ad vejen har skabt et godt fundament for både en faglig samt økonomisk hensigtsmæssig udvikling af området. Reformen har støttet det indholdsmæssige samspil med øvrige reformtiltag, ikke mindst målsætningen om højere grad af inklusion, og der er på baggrund heraf udviklet nye specialiserede tilbud tæt på borgernes hverdag, en udvikling BKF har italesat som nyspecialisering.

BKF vurderer, at kommunerne er kommet godt i hus med overtagelsen af en væsentlig del af de tidligere amtslige tilbud, og at disse tilbud efterfølgende er udviklet i et fagligt konstruktivt og udviklende samarbejde mellem kommunerne indbyrdes, kommuner og regioner samt i samspil med VISO.  Grundlæggende er det BKFs vurdering, at der er udviklet den nødvendige balance mellem inklusionsmålsætningerne og målsætningerne om fortsat kvalitet, forsyningssikkerhed og faglig viden på de mest specialiserede områder.

Også nyspecialisering stiller krav om, at højt specialiseret viden er til stede og udvikles. Derfor støtter BKF, at der skabes et nationalt overblik over denne viden, men sikringen af dette bør fortsat være forankret i VISO. BKF opfordrer til, at nuværende konstruktioner anvendes, og at det mellemkommunale samarbejde fortsat udvikles, fremfor flere nationale koordinerende enheder.

BKF mener, at kommunerne med en national strategi og tydelige rammer via sociale rammeaftaler med fordel kan overtage de resterende specialtilbud på såvel det sociale, som det undervisningsmæssige område. Hvis dette følges af forpligtigelse til fortsat forsyning og kvalitetssikring, f.eks. gennem abonnementsordninger eller andre egnede takstfinansierede budgetaftaler, så vil der blive en mere entydig ansvars og kompetence fordeling og den mest specialiserede viden vil kunne indgå i opgaveløsningen under et nyt paradigme for samspil mellem kommunerne, institutionerne og brugere/borgere.

 

Venlig hilsen
Flemming Olsen

Formand for Børne- og Kulturchefforvaltningen