Børne- og Kulturchefforeningen afholder ordinær generalforsamling i forbindelse med foreningens årsmøde d. 12. november kl. 16.00 på Best Western Hotel Nyborg Strand.

Indkaldelsen er udsendt pr. mail til foreningens medlemmer fredag d. 11. september.

Foreløbig Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens mundtlige beretning

4. Regnskab
Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2014

5. Indkomne forslag
Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er torsdag d. 15. oktober kl. 12.00.

6. Godkendelse af budget for 2016, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af Formand
Forslag til formandsposten skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d.15. oktober kl. 12.00.

Bestyrelsen foreslår René G. Nielsen som formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:

Flemming Olsen, modtager ikke genvalg
Lars Sloth, modtager ikke genvalg
Jan Henriksen, modtager genvalg

Kandidatforslag til bestyrelsesposter kan fremsendes til formanden 4 uger før generalforsamlingen dvs. d. 15. oktober eller fremsættes på selve mødet.

9. Valg af henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år
Nuværende 1. suppleant er Jan Henriksen, blev suppleret ind i bestyrelsen da Eik Møller trådte af som formand Nuværende 2. suppleant er Per Høgh Sørensen, Ringkøbing-Skjern Kommune, ønsker ikke genvalg

10. Valg af Revisor for 1 år
Bjarne V. Hansen, genopstiller

11. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år

12. Eventuelt