Børne- og Kulturchefforeningen afholder ordinær generalforsamling i forbindelse med foreningens årsmøde d. 27. november kl. 16.30 på Best Western Hotel Nyborg Strand.

Foreløbig Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens mundtlige beretning

4. Regnskab
Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2013

5. Indkomne forslag
Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er torsdag d. 30. oktober kl. 12.00.

6. Godkendelse af budget for 2015, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:
Hanne Dollerup, genopstiller ikke
Ellen Drost, genopstiller
Henrik Beyer, genopstiller
Christian L. Hansen, genopstiller

Kandidatforslag til bestyrelsesposter kan fremsendes til formanden 4 uger før generalforsamlingen eller fremsættes på selve mødet.

8. Valg af henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år

9. Valg af Revisor for 1 år
Bjarne V. Hansen, genopstiller

10. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år

11. Eventuelt