Kommentar: Endelig bliver der talt om sammenhæng i ungdomsuddannelserne


Idag kom anbefalingerne fra Ekspertgruppen for bedre veje til ungdomsuddannelser.
Børne- og Kulturchefforeningen har fulgt arbejdet og dagens offentliggørelse af ekspertsgruppens anbefaling. BKF kan langt hen ad vejen støtte op omkring anbefalingerne.

Børne- og Kulturchefforeningen håber, at der med offentliggørelsen af Ekspertgruppens rapport om bedre veje til ungdomsuddannelse endelig kommer politisk vilje til at se på helheden i ungdomsuddannelserne. Især når det gælder tilbud til de unge, som har de største udfordringer i forhold til uddannelsesvalg og fuldførelse af uddannelsen.

Rapporten har en række positive anbefalinger, som vi, som kommunale chefer, kan bakke op om.

Samarbejde mellem folkeskole og ungdomsuddannelser
Først og fremmest er Børne- og Kulturchefforeningen enige i, at vi skal styrke indsatsen i folkeskolens udskoling. Vi er med folkeskolereformen kommet langt, når det gælder samarbejdet mellem udskolingen og erhvervsuddannelserne. Men det er ikke kun hos folkeskolen ansvaret ligger. Lige såvel som de unge skal være uddannelsesparate, ligeledes skal ungdomsuddannelserne være ungeparate og kunne modtage de unge på deres vilkår.

Sammenhæng i den kommunale ungeindsats.
Ekspertgruppen peger også på, at kommunerne skal blive bedre til at lave en sammenhængende ungeindsats. Mange kommuner har allerede oprettet særlige ungeenheder med et 15-30 års perspektiv. De enheder skal netop tager hånd om den gruppe af unge, for hvem tiden efter folkeskolen ikke er gået snorlige.

Ideen om at den unge skal have en mentor, som kan følge dem hele vejen til de har gennemført en ungdomsuddannelse, et blandt flere gode forslag. Vi skal have fokus på den unge og på fleksibilitet lovgivningerne i mellem, for en helhedstilgang går oftest på tværs af flere lovgivninger, og det må ikke stå vejen for den gode løsning.

Ny forberedende uddannelse – bring ungdomsskolen i spil

Endelig forslå ekspertgruppen også, at der kommer en samlet forberedende uddannelse i stedet for den rede palette af muligheder. Det kan i sig selv give god mening, at der inden for samme system bliver mulighed for at sammensætte individuelle forløb på tværs af de muligheder , som de forskellige tilbud giver i dag.

Børne- og Kulturchefforeningen er dog bekymrede for, at gøre skolerne til selvejende institutioner. Det giver ikke mening, at kommunerne, som har ansvaret for at den unge kommer i gang og fuldfører en ungdomsuddannelse, ikke har mere indflydelse på uddannelserne.

BKF vil i stedet gerne bringe ungdomsskolerne spil. Ungdomsskolen har vist sig at være en institution som har den nødvendige evne til at være omstillingsparat og til at kunne rumme unge med forskellige behov. Ungdomsskolen varetager allerede i dag en række uddannelsesopgaver af unge med særlige behov for kommunerne