BKF og skolelederforeningen har sammen lavet et dialogoplægget Kommunalt partnerskab for læring – Ledelse I skolen og af skolen. I dialogoplægget drøftes den lokale kommunale styringskæde.

BKF har indgået partnerskabet med Skolederforeningen, da vi mener, at de lokale ledere af folkeskolen fra politikere over forvaltning til skolerne i fællesskab må og skal påtage sig ansvaret for elevernes læring. Det kan ikke alene overlades til den enkelte lærer.

Den lokale dialoge må ikke kun dreje sig om ressourcer, rammer og en vision. Dialogen må  også være om elevernes læring, og hvilke strategier der arbejdes med, så politikere, forvaltning og skoleledere gensidigt støtter hinanden i det fælles mål – at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

BKF udsender oplægget / partnerskabsaftalen til drøftelse i det landsdækkende skolenetværk, de regionale bestyrelser og regionale skolenetværk, så vi kan inspirere hinanden til den lokale kommunale dialog.

Læs dialogoplægget Kommunalt Partnerskab for Læring