Kære BKF medlemmer

Allerførst skal jeg ønske jer en rigtig glædelig jul. I december måneds nyhedsbrev kan I læse om:

 • Konstituering af netværkene
 • Høring om inklusion i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg
 • Lærerkommissionens rapport
 • Ny version af indsatstrappens udgiftsmodel
 • Børnesagsbarometret på det børnesociale område
 • Et link fra Klaus Majgaards oplæg på årsmødet

Konstituering af netværkene
BKF’s fem netværk er nu blevet bemandet. I bestyrelsen glæder vi os over fem meget kvalificerede netværkshold.

 • Kultur- og Fritidsnetværket består af Lotte Worup, Brønderslev; John Bøgelund Frederiksen, Silkeborg; Sofie Plenge, Vejle; Kim Dawartz; Jens Overgaard, Ballerup og Ander Christensen, Høje-Taastrup samt formand Steen Lindgaard.
 • Børne- og familienetværket består af Anette Stevn, Hjørring; Inge Gorm Andersen, Brønderslev; Anton Rasmussen, Ikast-Brande; Henning Riistofte, Haderslev; Lotte Christensen, Lolland; Birgitte Randrup, Holbæk; Tine Vesterby Sørensen, Gladsaxe og Helle Stennicke, Hillerød samt formand Helle Støve.
 • Dagtilbudsnetværket består af Martin Korndrup, Thisted; Dorthe Brøns, Randers; Lisbeth Østergaard, Billund; Katrine Ersted Sørensen, Guldborgsund; Christina Breinholt Schou, Roskilde, Susanne Poulsen, Ishøj; Lotte Aabye, Ballerup og Dennis Danielsen, Frederiksberg samt formand Merete Villsen.
 • Skolenetværket består af Carsten Otte, Brønderslev; Per Larsen, Syddjurs; Charlotte Houlberg, Middelfart; Søren Thorborg, Køge; Helle Dydensborg, Lejre; Mikala Jørgensen, København; Rikke Reiter, Helsingør og Søren Trier Høisgaard, Egedal samt formand Gorm Bagger Andersen
 • Ungenetværket består fremadrettet af Lone Lollesgaard, Vesthimmerland; Thomas Born Smidt, Holstebro; Jes Jørgensen, Ærø; David Jensen, Holbæk; Susan Bjerregaard, Hvidovre og Per Kensø, Ballerup samt formand Michael Gravesen.

Høring om inklusion i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har i november og december holdt to lukkede høringer, hvor BKF begge gange har deltaget med oplæg.

Den første høring omhandlede et lovforslag om at give klageadgang til støtte under ni timer i folkeskolen. Gorm Bagger Andersen og jeg deltog, og anbefalede ikke en klageadgang. Vi understregede behovet for at skoleledelserne kan anvende midlerne til grupper af børn og til kompetenceudvikling af lærerne, ikke kun til støttetimer til enkeltbørn. Vi understregede også behovet for at lederne kan skrue op og ned for indsatser over tid. Vi er bekymrede for om en individuel klageadgang vil medføre en individualisering af støtten og en fastlåsning af den over tid.
Den anden høring handlede mere bredt om inklusion. Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg havde på forhånd stillet en række spørgsmål.

BKF har derfor sammen med Skolelederforeningen udarbejdet et spørgsmål-svar-ark til udvalget. I kan finde arket her.
I vores oplæg forsøgte vi at holde fokus på børnenes ret til undervisning så tæt som muligt på almenområdet. Den ret er flot udtrykt i Salamanca erklæringen, hvor der står at ”uddannelsessystemer og uddannelsesforløb skal indrettes og iværksættes på en sådan måde, at de tager hensyn til de store forskelle i egenskaber og behov hos børnene” og at ”de børn, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn”.

Vi er glade for at Børne- og Undervisningsudvalget inviterer BKF ind, og bidrager også fremadrettet i en drøftelse af den nødvendige kapacitetsopbygning i almenområdet, hvis vi skal være i stand til at efterleve den flotte ambition i Salamanca erklæringen.

Lærerkommissionens rapport
Lærerkommissionens rapport har været ventet med stor spænding i mange kredse. Nu er den kommet. Per B. Christensen har holdt en række oplæg for lærere, skoleledere mv. om rapportens anbefalinger. Det er vigtigt, at også forvaltningsniveauet er orienteret. Derfor holdt KL den 18/12 orienteringsmøde for forvaltningschefer og direktører. Rapporten indeholder ud over anbefalinger omkring arbejdstid og -planlægning også en række anbefalinger, der vedrører ledelse og skoleudvikling, som normalvis ikke hører til i en arbejdstidsaftale. BKF er i god dialog med KL om den del, der vedrører ledelse og skoleudvikling.

Ny version af Indsatstrappens Udgiftsmodel fra Socialstyrelsen
BKF holder løbende møder med de statslige styrelser på vores områder. Her i december har vi mødtes med Socialstyrelsens direktion. De ville gerne dele en nyhed med os her i nyhedsbrevet. Nemlig at Socialstyrelsen har offentliggjort en ny version af Indsatstrappens Udgiftsmodel med data fra alle kommuner.

Det er nu muligt at lave analyser af udgifterne på det specialiserede børneområde for ens egen kommune, en række sammenligningskommuner og for hele landet. Indsatstrappens Udgiftsmodel gør det muligt at se på udgiftsudviklingen på det specialiserede børneområde med udgangspunkt i indsatstrappen, fordi redskabet oversætter poster fra den autoriserede kontoplan til indsatstrappens trin på baggrund af regnskabsdata for perioden 2007 til 2018. Det er muligt at downloade modellen fra Socialstyrelsens hjemmeside og lave analyser med det samme, fordi data allerede ligger der.

Socialstyrelsen tilbyder løbende kurser i brugen af redskabet samt i brugen af redskabet ”Indsatstrappens Nøgletal”, som indeholder aktivitetsdata på det specialiserede børneområde med udgangspunkt i indsatstrappen. Næste runde af kurser forventes i løbet af foråret. Kurserne annonceres på Socialstyrelsen.dk og i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Børnesagsbarometret
Det børnesociale område har fået endnu en tørresnor. Således udgiver Ankestyrelsen nu også en årlig tilbagevendende undersøgelse omkring kommuners overholdelse af krav i serviceloven ved behandling af sager om udsatte børn og unge. Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag Satspuljen for 2018. Du kan læse mere om undersøgelsen her

I første omgang er der tale om en pilotundersøgelse, hvor 12 kommuner har deltaget. Det samlede sagstal er 225 sager eller 0,4 % af sagerne på det børnesociale område. Undersøgelsen er årligt tilbagevendende og vil hvert år inkludere sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år.

BKF er rigtig ærgerlig over den måde undersøgelsen er blevet kommunikeret på. For det første hænges samtlige kommuner ud på baggrund af undersøgelsesresultatet. For det andet er der tale om et ikke repræsentativt undersøgelsesgrundlag.

BKF er naturligvis enig i, at vi skal overholde lovgivningen på området. Men vi kan ikke forvente nul fejl. Der er tale om en meget detaljeret lovgivning og høje krav til måden, der skal dokumenteres på i fagsystemerne. BKF er dog rigtig glade for, at Ankestyrelsen har taget positivt imod feedback på pilotundersøgelsen fra bl.a. børne- og familienetværket, og at Ankestyrelsen er enig i, at der også skal arbejdes med kommunikation af undersøgelsesresultaterne.

Link fra Klaus Majgaards oplæg årsmødet
Den sidste ting i dette nyhedsbrev, som jeg skal dele med jer, er et link til en artikel. På årsmødet i november holdt Klaus Majgaard oplæg for os fredag morgen. Han kom for skade at love os at dele en artikel med os. På det tidspunkt var den endnu ikke udkommet – men det er den nu.
Klaus har sendt et link til artiklen. Den kan findes her. Han og Jacob Alsted analyserer i artiklen de psykologiske krav, det stiller at skulle navigere i organisationer, som kombinerer hierarkiske og ikke-hierarkiske principper, og udpeger forskellige grader af modenhed og de tilhørende handlingslogikker.

Til slut skal jeg endnu en gang ønske jer en glædelig jul – og ikke mindst en rigtig dejlig juleferie.

/Anne