KL er kommet med deres udspil ”Godt på vej – dagtilbuddets betydning”, som er deres bud på, hvordan vi i kommunerne fortsat skal løfte og udvikle kvaliteten af vores dagtilbud.

BKF har været i dialog med KL op til offentliggørelsen af deres udspil, og alt i alt er der rigtig mange gode elementer i udspillet. Det danner et godt afsæt for en kommende debat om dagtilbud i Danmark. Det bliver spændende at se regeringens udspil senere på året.

Flere positive takter i udspillet
I BKF er vi især glade for, at det tydeligt fremhæves, hvor vigtigt det er, at småbørnsområdet prioriteres ude i kommunerne. Ligesom fokus på sammenhængende læringsforløb er centralt i den videre udvikling, for at sikre den bedste trivsel, læring og udvikling for alle børn. Sammenhængende læringsforløb/overgange sætter også fokus på, at i det overgangen ikke kun handler om et individperspektiv, men også om læringsmiljøet.

Udspillet sætter ligeledes et vigtigt fokus på at skabe en sammenhæng mellem dagtilbud og skole i arbejdet med få mål. Det kan dog udfordre lidt, at der i udspillet både tales om pejlemærker og nationale mål i forhold til dagtilbuddet. Måske skal der her tages et valg?

Det er glædeligt, at der lægges op til, at de nye pædagogiske lærerplaner vil få en central rolle i arbejdet med det enkelte barns trivsel og udvikling.

Læring mere end tal og bogstaver
I udspillet har de digitale redskaber forholdsmæssig stor vægt. Digitale redskaber er dog bare et element i at understøtte den pædagogiske opgave.  Samtidig må vi gøre opmærksom på, når det gælder børns læring, at der ikke kun bør være fokus på læring i forståelse af tal, bogstaver og geometriske figurer. Læring handler om også om menneskelig dannelse og sociale relationer.

Børn skal på alle måder gøres parate til det videre liv. Det gælder derfor også om at styrke de sociale kompetencer og andre færdigheder, som er grundlæggende kompetencer for at kunne begå sig i samfundet.

Det er vigtigt, at dagtilbuddet, lige så vel som folkeskolen, er med til at uddanne hele mennesker, som ikke blot bliver dygtige til de målbare læringsmål inden for læsning, matematik etc. De skal også blive kompetente medborger, som kan indgå i samfundets store fællesskab. Dette er med til at øge graden af inklusion i fællesskabet og samfundet som helhed.

Derudover spiller forældresamarbejdet og inddragelsen en meget stor rolle. BKF vil gerne anerkende, at her har vi en fælles dagsorden i forhold til at hæve os til næste niveau og finde nye veje at samarbejde og inddrage forældrene på.

Fokus på ledelse og kompetenceudvikling
Det er meget positivt, at KL også retter et fokus på, at faglig ledelse er en af grundstenene i at lykkes med bedre kvalitet i vores dagtilbud. Ligesom der også er sat et fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne. Dette med god grund, da en stor del af vores medarbejdere er uden formel pædagogisk uddannelse.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at en forudsætning for at løfte kvaliteten i vores dagtilbud forudsætter velkvalificeret og engageret pædagogisk personale.

En styrkelse af pædagoguddannelsen nævnes ligeledes i udspillet. Dette er også et stort ønske fra BKF’s side. Et ønske er, at der skal skabes en bedre sammenhæng med, hvad og hvordan der arbejdes i kommunerne.

Fremadrettet har BKF et stort ønske om, at vi sammen med alle parter, der har en andel i dagtilbudsområdet, skal arbejde med at løfte kvaliteten og derved understøtte en bedre social mobilitet samt en større lighed i læringskurven for alle børn.

 

Læs hele KL’s udspil ‘Godt på vej – dagtilbuddets betydning’