1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat:

Intet at bemærke.

 

2. Evaluering af generalforsamlingen 8. marts 2013

Referat:

Beretning med udgangspunkt i foreningens papirer fungerede godt. Beretningen i 2014 kunne evt. ske med indslag fra de enkelte fagområder.

Godt med Klaus Majgaards oplæg om styring, som gav stof til eftertanke – plancherne fra Klaus´ oplæg er tidligere udsendt til medlemmerne.

 

3. Fastlæggelse af medlemsmøder i 2013/14

Drøftelse af temaer.

Afvikling af medlemsmøderne, herunder prioritering af netværksmøder i forbindelse med medlemsmøderne.

Referat:

På medlemsmøderne vil der fortsat være mulighed for at netværkene mødes. Selvom der i nogle netværk deltager ikke-medlemmer vil det også fortsat kun være medlemmer, der deltager i netværksmøder i forbindelse med medlemsmøderne.

Årsplan: Alle møder afholdes som udgangspunkt i Silkeborg.

Bestyrelsesmøde fredag den 14. juni 2013 i forbindelse med medlemsmødet.

Medlemsmøde fredag den 14. juni 2013 i Silkeborg.
Tema: Fællesmøde med økonomicheferne “Inklusion, tildelingsmodeller og styring af det specialiserede område”.
Tovholder: Hans Henrik

Bestyrelsesmøde fredag den 16. august 2013 kl. 12.30 i Silkeborg.

Medlemsmøde fredag den 27. september 2013 i Silkeborg.
Tema: “Kvalitet i aktivitetstiden i skolerne”.
Tovholder: Freddie

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. november 2013 i forbindelse med årsmødet kl. 14.00 i Nyborg.

Medlemsmøde 10. januar 2014.
Tema: “Sammenhængskraft gennem ledelse – hvordan kan vi som ledelse understøtte sammenhængskraft på børn og ungeområdet”.
Tovholder: Pia

Bestyrelsesmøde fredag den 21. februar 2014 kl. 9.00.

Generalforsamling den 14.marts 2014.
Tema: Kunne være “LEGO Leader” evt. i Billund.
Tovholder: Pia/Lars

 

4. Studierejse

Drøftelse og fastlægning af tidspunkt og indhold.

Referat:
Udgangspunktet er aftalt til 3 dage med 2 overnatninger med forlods bindende tilmelding når datoer er på plads. Herefter udarbejdes endeligt program.

Bestyrelsen vil arbejde med:
Sted: Edinburgh i Skotland.
Tidspunkt: 5. – 7./8. marts 2014.
Bindende tilmelding inden sommerferien 2013.

Foreningen vil bidrage med 75.000 kr. til finansiering af turen.


5. Medlemsmødet fredag 14. juni 2013

Referat:

Program udkast er fremsendt særskilt.

Forslag om/idé til at:
Inklusion: varetages oplæg af skolechef og økonomimand fra Herning.
Tildelingsmodel: varetages oplæg af skolechef og økonomimand fra Herning.
Styring af det specialiserede område: varetages oplæg af fagchef fra Viborg.


6. Foreningens økonomi

Medlemsstatistik: nye/udgåede?

Referat:
Vi har nu 90 medlemmer og en sund økonomi – derfor mulighed for at give tilskud på 75.000 kr. til studieturen.


7. Møder med hovedbestyrelsen – hvem deltager?

Referat:
17. maj 2013 deltager Freddie og Hans Henrik i mødet i Odense.


8. Orientering om Årsmødet 2013

Referat:
Tema: Reform af folkeskolen.
Vi har budt ind med: Sammenhæng og den kreative del – uformel læring.
Vi vil desuden fremføre at ”foreningens indre liv” – hvad sker der – opfølgning på sidste års beslutning.


9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat:
Intet at bemærke.


10. Næste møde

Referat:
Bestyrelsesmøde fredag den 14. juni 2013 efter medlemsmødet.


11. Eventuelt

Referat:
Til drøftelse på et medlemsmøde: Skal vi i bestyrelsen bede de enkelte netværk forholde sig til særlige emner.
Posterne i bestyrelsen:
Formand: Freddie Davidsen
Næstformand: Preben Hørsted
Kasserer: Lars Kjems
Referent: Hans Henrik F. Gaardsøe