Referat af bestyrelsesmøde 12. april – Region Midtjylland

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat:

Intet at bemærke.

 

2. Evaluering af generalforsamlingen 8. marts 2013

Referat:

Beretning med udgangspunkt i foreningens papirer fungerede godt. Beretningen i 2014 kunne evt. ske med indslag fra de enkelte fagområder.

Godt med Klaus Majgaards oplæg om styring, som gav stof til eftertanke – plancherne fra Klaus´ oplæg er tidligere udsendt til medlemmerne.

 

3. Fastlæggelse af medlemsmøder i 2013/14

Drøftelse af temaer.

Afvikling af medlemsmøderne, herunder prioritering af netværksmøder i forbindelse med medlemsmøderne.

Referat:

På medlemsmøderne vil der fortsat være mulighed for at netværkene mødes. Selvom der i nogle netværk deltager ikke-medlemmer vil det også fortsat kun være medlemmer, der deltager i netværksmøder i forbindelse med medlemsmøderne.

Årsplan: Alle møder afholdes som udgangspunkt i Silkeborg.

Bestyrelsesmøde fredag den 14. juni 2013 i forbindelse med medlemsmødet.

Medlemsmøde fredag den 14. juni 2013 i Silkeborg.
Tema: Fællesmøde med økonomicheferne “Inklusion, tildelingsmodeller og styring af det specialiserede område”.
Tovholder: Hans Henrik

Bestyrelsesmøde fredag den 16. august 2013 kl. 12.30 i Silkeborg.

Medlemsmøde fredag den 27. september 2013 i Silkeborg.
Tema: “Kvalitet i aktivitetstiden i skolerne”.
Tovholder: Freddie

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. november 2013 i forbindelse med årsmødet kl. 14.00 i Nyborg.

Medlemsmøde 10. januar 2014.
Tema: “Sammenhængskraft gennem ledelse – hvordan kan vi som ledelse understøtte sammenhængskraft på børn og ungeområdet”.
Tovholder: Pia

Bestyrelsesmøde fredag den 21. februar 2014 kl. 9.00.

Generalforsamling den 14.marts 2014.
Tema: Kunne være “LEGO Leader” evt. i Billund.
Tovholder: Pia/Lars

 

4. Studierejse

Drøftelse og fastlægning af tidspunkt og indhold.

Referat:
Udgangspunktet er aftalt til 3 dage med 2 overnatninger med forlods bindende tilmelding når datoer er på plads. Herefter udarbejdes endeligt program.

Bestyrelsen vil arbejde med:
Sted: Edinburgh i Skotland.
Tidspunkt: 5. – 7./8. marts 2014.
Bindende tilmelding inden sommerferien 2013.

Foreningen vil bidrage med 75.000 kr. til finansiering af turen.


5. Medlemsmødet fredag 14. juni 2013

Referat:

Program udkast er fremsendt særskilt.

Forslag om/idé til at:
Inklusion: varetages oplæg af skolechef og økonomimand fra Herning.
Tildelingsmodel: varetages oplæg af skolechef og økonomimand fra Herning.
Styring af det specialiserede område: varetages oplæg af fagchef fra Viborg.


6. Foreningens økonomi

Medlemsstatistik: nye/udgåede?

Referat:
Vi har nu 90 medlemmer og en sund økonomi – derfor mulighed for at give tilskud på 75.000 kr. til studieturen.


7. Møder med hovedbestyrelsen – hvem deltager?

Referat:
17. maj 2013 deltager Freddie og Hans Henrik i mødet i Odense.


8. Orientering om Årsmødet 2013

Referat:
Tema: Reform af folkeskolen.
Vi har budt ind med: Sammenhæng og den kreative del – uformel læring.
Vi vil desuden fremføre at ”foreningens indre liv” – hvad sker der – opfølgning på sidste års beslutning.


9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat:
Intet at bemærke.


10. Næste møde

Referat:
Bestyrelsesmøde fredag den 14. juni 2013 efter medlemsmødet.


11. Eventuelt

Referat:
Til drøftelse på et medlemsmøde: Skal vi i bestyrelsen bede de enkelte netværk forholde sig til særlige emner.
Posterne i bestyrelsen:
Formand: Freddie Davidsen
Næstformand: Preben Hørsted
Kasserer: Lars Kjems
Referent: Hans Henrik F. Gaardsøe

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie