Referat af bestyrelsesmøde d. 11. januar i Region Midtjylland

Afbud fra: Pia Elgetti og Lars Kjems

1. Fællesmøde med Økonomidirektørforeningen i Region Midt

Emner kunne være inklusion, tildelingsmodeller, styring af det specialiserede område m.v.

v/Hans Henrik Gaardsøe

 

Referat:

På medlemsmødet blev der utrykt ønske om at gennemføre et medlemsmøde sammen med Økonomichefforeningen.
Der planlægges efter et møde medio 2013. Udover de nævnte emner, kunne det også være interessant at drøfte emner som nøgletal, benchmarking og styringskoncept.

Til næste bestyrelsesmøde udarbejder Hans Henrik forslag til dagsorden i samarbejde med Økonomidirektørforeningen.

 


2.
Generalforsamling den 8. marts 2013 i Silkeborg

Udover generalforsamling bliver der medlemsmøde med oplæg fra Klaus Maigaard.

Referat:
Freddie sender dagsorden ud og laver aftaler vedr. ordstyrer.

Både Pia og Hans Henrik er villige til genvalg.

Forventet program

GENERALFORSAMLING:
09.00 – 09.30 Ankomst og kaffe
09.30 – 10.45 Generalforsamling i henhold til vedtægterne

MEDLEMSMØDE:
11.00 – 12.30 Foredrag ved Klaus Majgaard, tidligere formand i BKF
Hvordan ser fremtidens offentlige styring og velfærd ud på Børn, Unge og Kultur-området
Velfærdssamfundet frembyder mange krydspres og dilemmaer. Vi vil meget, men ressourcerne er begrænsede.
Vi vil behandle borgerne som individer, men samtidig sikre ensartethed og retfærdighed.
Vi vil gerne inddrage civilsamfundet, men nødigt miste kontrollen.
Vi vil afbureaukratisere, forenkle og slanke vores organisationer, men samtidig kunne dokumentere og legitimere vores handlinger.3. Studietur

Referat:
Det opleves, at der er opbakning til en studietur til Norge/Sverige/Island i foråret 2013. Også selvom det lige nu er uklart om studieturen falder sammen med evt. strejke på skoleområdet.
Vi har aftalt at studieturen planlægges til
onsdag 10. april til fredag den 12. april 2013 – tre dage med to overnatninger.

Foreningen giver et tilskud til turen.
Der indgås aftale med VIAUC om planlægning af turen (Freddie).

 


4. Næste møde

Referat:

Aftales efter generalforsamlingen.
5. Eventuelt

Referat:
Intet at bemærke.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie