Referat af bestyrelsesmødet d. 8. marts

1. Generalforsamling

Kort gennemgang af forløb på generalforsamlingen.

Referat:

Beretning og regnskab kort gennemgået.

Studietur 2013? Drøftes med medlemmerne efter generalforsamlingen. Der er enighed om, at planlægningen af studieturen kun sker, hvis der kan opnås bindende forhåndstilmelding.
Første medlemsmøde bliver 14. juni 2013 sammen med Økonomichefforeningen. Emner kunne være inklusion, tildelingsmodeller, styring af det specialiserede område, nøgletal, benchmarking og styringskoncept m.v.

2. Bestyrelsesmøder 2013
Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2013.

Referat:
Møderne afholdes i Silkeborg.

12. april kl. 9.00-11.00
14. juni i.f.m. medlemsarrangement

3. Eventuelt

Der kan være behov for at udvikle på netværksmøderne – Facebook grupper m.v. Det overvejes at invitere de tre netværksholdere med til et bestyrelsesmøde om dette.