Referat af generalforsamling torsdag d. 17. november 2016 kl. 14.00 på Best Western Hotel Nyborg Strand

Referat

1. Valg af dirigent

Per B. Christensen blev valt til dirigent

2. Valg af stemmetæller

Regionsformændene blev valgt til stemmetæller

3. Formandens mundtlige beretning

Formanden fremlagde den mundtlige beretning. Den kan læses her i sin fulde længde
Der var ingen kommentarer til den mundtlige og den skriftlige beretning.

4. Regnskab      

Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2015
Kasserer og næstformand Ellen Drost fremlagde regnskabet for 2015.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra salen.

5. Indkomne forslag   

Ingen indkomne forslag

6. Forslag til ændring af vedtægt 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Læs de nye vedtægter her

7. Godkendelse af budget for 2017, herunder fastsættelse af kontingent      

Der var ingen kommentarer til budgettet
Forslaget om kontingentstigning til 2500 kr. blev enstemmigt vedtaget
Budgettet for 2017 som fremlagt blev enstemmigt vedtaget

8. Valg af formand 

Jan Henriksen, Direktør Middelfart Kommune, blev valgt til ny formand for 2 år

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år    

Ellen Drost, Odense Kommune, blev genvalgt
Ane Stallknecht, Kalundborg Kommune, blev genvalgt
Kim Christoffersen Dawartz, Næstved Kommune, blev genvalgt

Nyvalgte medlemmer til bestyrelsen:
Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune
Berit Villsen, Ikast-Brande Kommune

10. Ekstraordinært valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år  

Lars Sloth blev valgt for 1 år til bestyrelsen.

11. Valg af suppleanter for 1 år

1. Suppleant: Marianne Stentebjerg, Nyborg Kommune
2. Suppleant: Mette Høck Bostrup, Aabenraa Kommune
3. Suppleant: Søren Thorborg, Køge Kommune
 

12. Valg af Revisor for 1 år       

Ejner Jensen, Nordfyns Kommune

13: Valg af 1. revisor suppleant for 1 år

Kirsten Balle, Fredericia Kommune

14. Eventuelt 

Afgående formand René G. Nielsen takkede for Christian L. Hansen og Heidi Becker-Rasmussen for deres arbejde i bestyrelsen
Nyvalgte formand Jan Henriksen holdt takketale for afgående formand René G. Nielsen