Netværksmøde for dagtilbudschefer den 2. sept. 2013

Deltagere: Harriet Meisner, Dorthe Bertelsen, Karsten Poulsen, Lars Hofmann, Nina Hæsum, Ulrik Andersen og Jørn Godsk.
Fraværende: Hans Ole Steffensen, Kirsten Jensen og Morten Lund.
Referent: Jørn Godsk
 

1: Pædagogik og strategi for 0-2 års området

Organisering og bedre ressourceudnyttelse blev drøftet, herunder den kommunale dagpleje kontra de private tilbud.

 

2: Udfordringer i forbindelse med budget 2014

Flere kunne melde om status quo vedr. driftsbudgetterne samt udsigt til flere anlægskroner i 2014.

Der var også meldinger på manglende politisk vilje til at træffe beslutninger i relation til organisation og struktur.

 

3: Digitalisering på dagtilbudsområdet

Enighed om vigtigheden af at få udarbejdet en digitaliseringsstrategi, og at denne altid bør understøtte kvalitetsudviklingen og kerneydelsen.

Det blev besluttet at drøfte emnet videre på næste møde.

 

4: Folkeskolereformens betydning for dagtilbudsområdet

Karsten Poulsen orienterede om arbejdet med den fremtidige organisering af fritidstilbuddet i Hjørring Kommune. Slides vedlægges referatet.

 

5: Evt.

Henvendelse fra ”strategihuset”: Interesse for deltagelse i et møde vedr. samarbejde om forældreinddragelse. Netværket er positive omkring at mødes med Strategihuset.

 

Lars Hofmann orienterede om konference som afholdes i Skagen i 2014.

 

Næste møde afholdes torsdag den 19. december. Nina Hæsum er ansvarlig for mødet.