Skolenetværket i Rgeion Hovedstaden afholder møde d. 7. juni. kl. 9.00

Mødet afholdes på Pædagogisk UdviklingsCenter, Tæbyvej 9, 2610 Rødovre

Husk tilmelding til rk@rk.dk, hvor I skriver skoleafdelingen i emnefeltet. Tilmelding senest på tirsdag d. 4. juni.

 

Dagsorden er som følger:

Kl. 09.00:   Velkommen til Pædagogisk udvikling center v/Anne Marie Rødtnæs  

 

Kl.  09.30:  Reform af folkeskolen

Forhåbentlig vil der være et forlig om reform af folkeskolen på fredag i den anledning har vi tilsagn fra kontorchef Lotte Groth-Andersen, Ministeriet for Børn og Undervisning, Departementet Kontor for Dagtilbuds- og Folkeskolepolitik.

I modsat fald kan vi få en orientering om den forventede tidsplan, således at det kan indgå i kommunernes videre planlægning i det kommende år.

Hvis der ikke er indgået et forlig på fredag, så vil Lotte´s deltagelse formodentlig blive reduceret til 3 kvarter og øvrige punkter vil blive rykket frem undtagen punktet kl. 11.30, der tidsmæssigt ligger fast.

Kl. 11.00: Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne nedsat af KL

Skolechefnetværket i Region Hovedstaden har tilmeldt følgende fra netværket til at indgå i KL´s arbejdsgrupper i forbindelse med reformen og arbejdstidsaftalerne Egon Agerlin, Jack Kristensen,

Bente Schoubye, Gorm Bagger Andersen, Mikala Jørgensen og John Kronbak.

De 7 arbejdsgrupper er som følger:

  1. Skolepolitik, hvad er det som kommunalpolitikerne skal tage stilling til, vision, målsætninger, lærernes tilstedeværelse, pædagogernes deltagelse i skoledagen, fritidstilbud, aktivitetstimer ???
  2. Styring af økonomien, fremtidige forslag til tildelingsmodeller, økonomiaftalens konsekvenser, styring af specialundervisning, SFO forældrebetaling, og sammenhængen med tema 1 m.v.
  3. Dokumentation, når der afbureaukratiseres, hvordan samles der så op på resultater, effekter af undervisningen, kvalitetsrapporterne m.v.
  4. Skolens indhold, elevernes læring, digitalisering, indhold i aktivitetstimerne hvordan kommer indholdet til at hænge sammen, elevsamtaler, revision af fælles mål, nye fritidstilbud i samspil med civilsamfundet
  5. Arbejdsgiverrollen, hvordan håndteres overgangsperioden, næste skoleår, hvordan informeres om ny overenskomst, hvordan udvikles nye ledelsesredskaber til skolelederne, når de skal led på helt nye vilkår.
  6. Ledelsesrolle, ledelsen kommer under et voldsomt pres hvis der fra august 14 ikke er en central/og kommunal aftale, KL vil satse på en massiv uddannelsesindsats i forhold til alle skoleledere, hvordan ???
  7. Kompetenceudvikling, lærere og pædagoger, hvordan sikres forandringsparathed hos de ansatte.

Netværkets repræsentanter melder tilbage fra arbejdsgruppernes arbejde.

Kl. 11.30: “Styrk Sproget – og løft fagligheden for tosprogede børn og unge”

 

Ministeriet for Børn og Undervisning lancerer i begyndelsen af maj den landsdækkende indsats “Styrk Sproget – og løft fagligheden for tosprogede børn og unge”.
Leder af Tosprogs-Taskforcen Lise Nordvig vil præsenterere og drøfte projektet med skolechefnetværket.

Kl. 12.00: Frokost på bordet og mødet fortsætter

 

Kl. 12.15: Mellemkommunal betalingsaftale for Skole og SFO

Skolechefnetværket drøfter hvert år den mellemkommunale betalingsaftale for Skole og SFO i Region Hovedstaden. Formanden har oplevet en del spørgsmål i indeværende år til aftalen, som ikke er lige kendt i alle forvaltninger. Derfor anbefales et ”serviceeftersyn” på aftalen, der vedlagt for indeværende år. Skolechefnetværket skal ligeledes fastsætte kommende års satser og kommunerne skal meddele om de ønsker ændringer i forhold til deres tiltrædelse af aftalen (heldigvis er langt de fleste kommuner tilmeldt denne simple administrative aftale).

Kl. 12.30: Fællesmøde om folkeskolen

Bestyrelsen i BKF hovedstaden har besluttet at næste fællesmøde (alle BKF chefet i Regionen) d. 30. august har fælles temaet folkeskolen. Jeg har lovet at vi drøfter muligt indhold og oplæg. Det primære formål er at tegne et billede af den folkeskole vi bevæger os imod og centrale indsatser på vejen.

 

Kl. 12.45: Kommunernes arbejde med den nye arbejdstidsaftale

En kort runde fra kommunerne, hvor langt er I? Hvad er jeres særlige fokus? Er der planlagt særlige processer?  

 

Kl. 13.00: Faglige seminarer/studieture

Netværket har mulighed for at planlægge særlige faglige seminarer eller studieture. Der vil formodentlig ske ganske markante ændringer på folkeskoleområdet de kommende år. Som kommunale chefer for folkeskolens udvikling i de enkelte kommuner, så kan der være et behov for en øget netværksdannelse og tid til drøftelse af fælles udfordringer. Netværket bedes derfor drøfte behovet og muligt indhold, samt evt. nedsættelse af planlægningsgruppe.

 

Kl. 13.15: Kommende møder

Værter for kommende 2 møder skal findes.

 4. oktober 9-12*

 8. november 9-12

Kl. 13.20: Eventuelt