Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde den 5. november 2015 på Frederiksberg Rådhus

Afbud: Jette Frandsen Pedersen og Jens Overgaard

REFERAT

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2) Vedtægter, herunder medlemsskab
Forslag til vedtægtsændringerne behandles på næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som konstituerer sig, herunder vælger netværksformænd. Der er også en passus i vedtægterne om, at netværkene selv vælger sin formand.
Der skal et punkt på næste generalforsamling, hvor bestyrelsen laver en indstilling om en vedtægtsændring på området.

Der er stillet spørgsmål fra netværkene, hvorvidt man kan være medlem af vores netværk uden at være medlem af BKF? Bestyrelsens holdning er, at udgangspunktet er, at medlemmer af netværkene er medlemmer af BKF. For chefer med flere sektoransvarsområder kan man evt. i særlige tilfælde sende en suppleant med et mandat som gæst på enkelte møder. Inger Andersen laver forslag til endelig beslutning på dette område.

3) Landsnetværkets nuværende rammer for samarbejde og vilkår
Inger Andersen afklarer opstilling på dagtilbudsområdet.

4) Landsmødet, herunder kandidat til bestyrelsen fra Region Hovedstaden
(Gorm Bagger Andersen, Skolechef, Frederiksberg Kommune er meldt ind)

a. Har region Hovedstaden en kandidat til suppleant posten til landsbestyrelsen?

5) Indmelding til landsbestyrelsen om repræsentant til landsdækkende netværk,
2 forslag til hvert landsnetværk. Indmeldes til Anne Sofie Salling Rasmussen senest 1. December
2015. Landsbestyrelsen sammensætter herefter de endelige landsnetværk.

Inger Andersen afklarer opstilling på dagtilbudsområdet med Jette. Inger Andersen indkalder forslag til netværksmedlemmer fra vores region. Tæller Gorm som netværksmedlem, hvis han vælges til bestyrelsen? Martin og Inger afklarer ift. skolenetværket.

Familienetværk: Tine finder forslag til et medlem mere end hende.
Kulturnetværk. Jens spørges om forslag.
Inger indsamler forslagene, der skal meldes ind inden den 1. december 2015.

6) Udkast til mødeplan for 2016
Mødeplan godkendt med følgende ændringer:
Bestyrelsesmøder – følgende ændringer:
21.1. kl. 16-18
28.6 kl. 15.30-17.30
11.11 kl. 12-14
Forslag til den 15.4. kl. 12-14 fastholdes.
Direktørnetværket:
18.3. og 16.9.
Formændene for de øvrige netværk melder datoerne ind for møde i netværkene 2016 til Louise Andersen hurtigst muligt.

7) Planlægning af generalforsamling + fællesmøde 2016
Dato:  Fredag den 18. marts

Foreløbigt program:
Generalforsamling 9-10
Fælles møde 10-12
Herefter frokost og Netværksmødet

Sted: Rudersdal Kommune – Kulturcentret Mariehøj

Forslag til oplægsholdere drøftet. Inger Andersen kontakter de forslåede personer.
Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby og Gentofte stiller op ift. deres fælles projekt, som bl.a. er datadrevet skoleindsats!
Louise Andersen sender snarest en foreløbig reservation af datoen til medlemmerne!

8) Forslag til emner for næstkommende paraplymøde i chefforeningerne den 8. april 2016
a. Paraplymøde i chefforeningerne den 2. oktober 2015 – tilbagemelding
Der var udbredt tilfredshed med indhold og længde.
Forslag til oplægsholdere den 8. april: Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen.Henneing afklarer med Lotte Bøgh Andersen om den 8. april er muligt for dem.

9) Fællesmøde med landsbestyrelsen den 18. september 2015 – tilbagemelding
Godt møde! Med afdelingschef Arne Eggert, kontorchef Lotte Groth Andersen og kontorchef Christina Barfoed-Høj fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om ministerens og ministeriets arbejde.
Næste fællesmøde: Vi skal have en gennemgribende drøftelse af, hvad højkvalitetsdagtilbud er og give kvalificerede indspark til ministeriet.

10) Status på budget og regnskab
ved Kasserer Egon Agerlin
På nuværende tidspunkt er der 146.000 kr. i kassen.

11)Kontingentopkrævning for 2015 – orientering vedr. gennemførelse ultimo
november/primo december 2015
(Det årlige kontingent er 500 kr. som vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts
2015)
Der er ikke opkrævet kontingent for 2015 endnu. Opkrævningen udsendes snarest.

12)Eventuelt
Ministeriet har indkaldt til møde den 17. november 2015