Region Midt: Referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni

Bestyrelsesmøde fredag 14. juni 2013 i forlængelse af fællesarrangement med Økonomidirektørforeningen

 

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat:

Intet at bemærke

 

2. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen

Lars Kjems har fået nyt arbejde som leder af Skjoldhøjskolen og udtræder således af BKF pr. 1. august 2013.

Referat:

Det blev aftalt, at bestyrelsen fortsætter uden suppleant frem til generalforsamlingen i marts 2014.

 

3. Valg af ny kasserer

Referat:

Pia Elgetti blev valgt til ny kasserer.

 

4. Drøftelse af kommende medlemsmøder, herunder status på program

Referat:

Medlemsmøde fredag 27. september i Silkeborg.

Det oprindelige tema: “Kvalitet i aktivitetstiden i skolerne” erstattes af ”Inklusionsudvikling”, hvor Ministeriet for Børn og Undervisnings udgående konsulentenhed Inklusionsudvikling deltager. Fokus skal være, hvordan vi i hele 0 – 18 års området arbejder med inklusion. Hvad kan de enkelte sektorområder bidrage med?

Tovholder: Freddie i samarbejde med Pia.

 

Medlemsmøde fredag 10. januar 2014

Tema: “Sammenhængskraft gennem ledelse – hvordan kan vi som ledelse understøtte sammenhængskraft på børn og ungeområdet” i samarbejde med VIAUC og Jesper Quist Mølgaard.

Tovholder: Pia.

 

Generalforsamling fredag 14.marts 2014
Tema: “LEGO Build”.

To timer med brug af LEGO Build to Express.

Arbejde med en case, der tager udgangspunkt i en overordnet ledelsesmæssig udfordring eller tematik.

Det kunne fx være Ny Nordisk skole, Niels Egelund eller BKFs årsrapport.

Tovholder: Pia.

 

5. Evaluering af fællesmøde med Økonomichefforeningen 14. juni 2013

Referat:

Et fint arrangement, som vi gerne kan gentage evt. også med andre foreninger. Dejligt med flere vinkler på emner, som optager de fleste af medlemmerne.
Vi skal fremover arbejde på at vinkler fra dagtilbud og kultur får større plads på vore arrangementer.

Betaling for arrangementet betales med 50% til hver forening.

 

6. Orientering om program for årsmødet

”Vores” repræsentant i bestyrelsen Henrik Beyer deltager i dette punkt.

Referat:

Skolereform: BKF har været med hele vejen både i ministeriet og i KL Og har kunnet påvirke med bl.a. fritid, kompetenceudvikling m.v.

Årsmøde: I forbindelse med Årsmødet, som i år afholdes i Nyborg, udgives ikke en særlig publikation.

Skolereformens mange aktører som emne på årsmødet.

Hvad kan alle de andre – dagtilbud, kultur, det specialiserede område og fritid – gøre for at støtte op om reformen?

Antorini og andre ministre i paneldebat.

Forslag: 10-15 kommuner stiller sig til rådighed for workshops i f.h.t. skolereformen.

 

7. Møder med hovedbestyrelsen, hvem deltager?

Referat:

Sidste møde blev aflyst. Freddie mailer rundt, hvis der kommer en fornyet indbydelse.

Næste møde er 19. september i København.

 

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat:

Intet at bemærke

 

9. Næste møde (ny dato)

Referat:

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 14. august 2013 kl. 14.00 i Silkeborg

 

10. Eventuelt

Referat:

Intet at bemærke.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie