Repræsentationer og udpegninger

Foreningens repræsentationer og udpegninger for foreningsåret 2015
Formand: Eik Møller

Næstformand: Lars Sloth

Næstformand: René G. Nielsen

Forretningsudvalg: Eik Møller, Lars Sloth og René G. Nielsen

Årsmødeudvalg: Lars Sloth og René G. Nielsen

Skolenetværket: Formand Flemming Olsen

Dagtilbudsnetværket: Formand Ane Stallknecht

Kultur- og fritidsnetværket: Formand Ellen Drost

Børne- og familienetværket: Formand Christian L. Hansen

Ungenetværket: Formand Henrik Beyer

 

Undervisningsministeriet

BKF’s repræsentanter i det generelle samarbejde med Undervisningsministeriet:

Flemming Olsen, Eik Møller, Henrik Beyer, René G. Nielsen

Rådet for Børns Læring: Dorthe Bloch Olsen

Samarbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen: Bjarne V. Hansen, Charlotte Houlberg og Gorm Bagger Andersen

Samarbejde med Styrelsen for IT og Læring: Bo Meldgaard og Chris R. Hansen

Partnerskab for folkeskolen: Eik Møller og Flemming Olsen

Det nationale Partnerskab for skoleledelse: Eik Møller og Flemming Olsen

 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Møder med ministeriet: Eik Møller, Christian L. Hansen og Ane Stallknecht Ankestyrelsens familieretsafdeling: Hanne Korsgaard og Anton Rasmussen

Socialstyrelsen, herunder VISO: Hanne Korsgaard og Pia Werborg

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser [FIVU]

BKF’s repræsentanter i det generelle samarbejde med ministeriet: Eik Møller, Henrik Beyer og René G. Nielsen

 

Kulturministeriet

Møder med Kulturministeriet: Eik Møller, Ellen Drost og Kim Christoffersen Dawartz

Møder med Kulturstyrelsen: Ellen Drost og Kim Christoffersen Dawartz

 

Møder med organisationer

Møder med DLF: Eik Møller, Flemming Olsen og René G. Nielsen

Møder med Danmarks Skolelederforening: Eik Møller, Flemming Olsen, René G. Nielsen

Møder med Ungdomsskolelederforeningen: Henrik Beyer og Flemming Olsen

Møder med BUPL: Eik Møller, Lars Sloth og Ane Stallknecht Møder med Skole og Forældre: Eik Møller, Flemming Olsen og René G. Nielsen

Møder med Socialpædagogernes Landsforbund: Eik Møller og Christian L. Hansen

Møder med Dansk Socialrådgiverforening: Eik Møller og Christian L. Hansen

Samarbejde med kunstnernes samråd: Ellen Drost

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsringen, Ungdomsskolen: Henrik Beyer, Flemming Olsen

Dansk Center for Undervisningsmiljø: Gorm Bagger Andersen

Det kriminalpræventive Råd: Henrik Beyer

 

Relaterer til et ministerium

Videns og praksispanelet for inklusion nedsat af Undervisningsministeriet: Ane Stallknecht

Forum for koordination af uddannelsesforskning: Hanne Dollerup

Relaterer til KL

KL’s kontaktudvalg børn og Kultur: Eik Møller, Lars Sloth og René G. Nielsen

KL’s kontaktudvalg social og sundhed: Hanne Dollerup

Paraplyens bestyrelse: Eik Møller

Væksthus for ledelse, bestyrelsen: Eik Møller

Væksthus for ledelse, Væksthus 3: Lars Sloth, udpeget af BKF

 

Andre bestyrelser, råd, institutioner og foreninger

COK’s bestyrelse: Per B. Christensen (udpeget af KL)

COK-advisory board om ledelse: René G. Nielsen

Børns Vilkår: Christian L. Hansen og Ane Stallknecht

Børns Vilkårs projekter om “Børneinddragelse” og “Erstatningssager”: Anton Rasmussen

Danmarks Evalueringsinstitut: René G. Nielsen, personligt udpeget

Nationalt videnscenter for læsning: Gorm Bagger Andersen

Levende Musik i Skolen: Kim Dawartz

Tilsynsforum: Bjarne V. Hansen

 

Styregrupper

Kombit Portefølgestyregruppe: Henrik Beyer

Styregruppe for skoleledelse: Eik Møller og Flemming Olsen

Styregruppe for “Børns beredskab mod vold og overgreb” i Red Barnet: Christian L. Hansen

Fremfærd Børn: Christian L. Hansen og en fra netværket

Fremtidens Dagtilbud: Jette Frandsen Pedersen

Ny Nordisk Skole: Hanne Dollerup, udpeget af ministeren Styregruppe vedr. Fælles Bibliotekssystem: Flemming Olsen

 

 

Følgegrupper/referencegrupper

Følgegruppe Erstatningssager Børns Vilkår: Anton Rasmussen

Vidensportalens følgegruppe: Hanne Korsgaard

Følgegruppen om projekt faglig ledelse, KL: Gorm Bagger Andersen

Følgegruppe om inklusionsindsatser, UVM: Pia Werborg

Referencegruppen om nye fælles mål, UVM: Gorm Bagger Andersen

Referencegruppen for det nationale videncenter for læsning: Gorm Bagger Andersen

Høringsgruppe EVA om diverse rapporter: Gorm Bagger Andersen

Følgegruppe for Skole og Forældres nye kompetenceloft-projekt: Flemming Olsen

Følgegruppe for Pædagogisk Læringscentre: Flemming Olsen

Referencegruppe vedr. læringskonsulenter: Mikala Jørgensen

Referencegruppe for det nationale videncenter for læring: Gorm Bagger Andersen

KL referencegruppe vedr. A.P. Møller projekt om faglig ledelse i skolen: Gorm Bagger Andersen

EVA’s referencegruppe i forbindelse med undersøgelser: Gorm Bagger Andersen og Bo Meldgaard

Referencegruppe for Undervisningsministeriets Ressource Center for Folkeskolen: Mikala Jørgensen og Charlotte Houlberg

Høringsgruppe for Skole og Forældres nye kompetenceløftsprojekt: Flemming Olsen

Overgrebspakkens Følgegruppe (Socialstyrelsen): Christian L. Hansen

Følgegruppe i Projekt Faglig Ledelse og Ledelsesinformation pa Børne- og ungeområdet

(Deloitte for KL og Socialstyrelsen): Christian L. Hansen

Fonde for Entreprenørskab – Young Enterprise: Henrik Beyer