BKF v/Formand Klaus Majgaard

Fælles indsats for fremmedsprog i uddannelserne

Bekymringen er, at færre elever vælger flere sprog end de obligatoriske i de gymnasiale uddannelser, og at de sproglige linjefag på læreruddannelsen og sproguddannelserne på universiteterne er præget af vigende søgning.

I de seneste år har der fra forskellig side været udtrykt bekymring for, at fag som fransk og mindre sprogfag som for eksempel italiensk og russisk taber terræn i uddannelsessystemet.

Bekymringen er, at færre elever vælger flere sprog end de obligatoriske i de gymnasiale uddannelser, og at de sproglige linjefag på læreruddannelsen og sproguddannelserne på universiteterne er præget af vigende søgning.

Samtidig medfører globaliseringen, at også andre sprog kan blive mere relevante fremover. Eksempelvis stiller den økonomiske vækst i lande som Kina, Indien og Brasilien øgede krav til vores fremmedsprogskompetencer.

Derfor er der behov for at lave en kortlægning af uddannelse i fremmedsprog i Danmark, så der kan tages stilling til, hvor og hvordan sprogfagene skal styrkes.

– I en globaliseret verden skal vi i stigende grad samarbejde på tværs af landegrænser. For et lille land som Danmark er det afgørende, at vi har gode sproglige kompetencer – og engelsk er ikke altid nok. Virksomhederne har brug for medarbejdere med gode sproglige kvalifikationer. Vi skal uddanne unge, så deres kvalifikationer matcher samfundets behov. Derfor skal vi have fokus på de sproglige kompetencer, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

– Med nedsættelsen af arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog i Danmark ønsker vi at udarbejde en fælles strategi for fremmedsprogsundervisningen fra folkeskole til universitetsniveau.I dag stilles der andre krav til sprogkompetencer end tidligere, og derfor må vi se med nye øjne på, om sprogundervisningen lever op til de krav, som fremtidens uddannelser og arbejdsmarked vil stille os. Jeg ser frem til at høre ekspertgruppens anbefalinger, siger undervisningsminister Tina Nedergaard.

De to ministre har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af otte medlemmer:

– Formand for arbejdsgruppen, Bodil Due, lektor, dr.phil., forhenværende dekan for Det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet

Klaus Majgaard, Adm. Direktør for Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Dorte Fristrup, vicerektor, Horsens hf og VUC. Per 1. februar rektor på Århus Statsgymnasium.

Karsten Gramkow, lektor og ph.d. i engelsk, University College Nordjylland, censornæstformand i engelsk på læreruddannelsen

Kirsten Holmgaard, direktør for erhvervsskolen Mercantec i Viborg. Bestyrelsesmedlem på Erhvervsakademiet Dania.

Ingemai Larsen, lektor og studieleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Cecilie M. Hansen, General Manager i A.P. Møller – Maersk A/S

Steinar Nybøle, dr. phil., leder af det norske Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

Arbejdsgruppen vil komme med anbefalinger til en strategi for uddannelse i fremmedsprog i sommeren 2011.

Læs her kommisoriet for arbejdsgruppen: Sprogstrategi – Kommissorium