Vejen frem til en bedre folkeskole er gennem partnerskab. Det har udviklingen i provinsen Ontario, Canada vist meget tydeligt.

”Børne- og Kulturchefforeningen er meget tilfredse med, at Christine Antorini nu inviterer folkeskolens parter til fælles drøftelser om udviklingen af den danske folkeskole. Dette initiativ har foreningen efterspurgt gennem de flere år” udtaler formand Flemming Olsen

Regeringen ønsker at sikre en faglig stærk folkeskole – for alle, og har på denne baggrund inviteret til et bredt partnerskab, som skal være med til at kvalificere det udspil til reform af folkeskolen, som regeringen vil fremlægge til efteråret.

”I provinsen Ontario i Canada har et sådant partnerskab om udvikling af folkeskolen, netop været årsag til, at man har fået vendt en dårlig faglig udvikling i skolerne til en succes historie med rigtig gode PISA resultater,” fremhæver Flemming Olsen
Børne- og Kultuchefforeningen har derfor store forventninger til partnerskabet og det er af afgørende betydning for at få en positiv faglig udvikling i folkeskolen på alle områder.

BKF håber også, at partnerskabet kan være med til at skabe mere viden om brugen af it i undervisningen.

”Vi har endnu ikke tilstrækkelig viden om, hvordan it bedst integreres i undervisningen, så det reelt er med til at øge elevernes udbytte. Vi vil derfor gerne bakke op om at it og digitalisering skal være en integreret del af undervisningen, men under forudsætning af, at der kommer mere viden om, hvordan it skal bruges bedst muligt,” udtaler Eik Møller, formand for foreningens Skolenetværk.

Børne- og Kulturchefforeningen vil gennem partnerskabet primært sætte fokus fire kerne områder:

1. Der skal ske et løft i kernefagene dansk og matematik, hvor fokus på faglig læsning skal følge eleverne igennem hele skoleforløbet. Matematik skal integreres i forbindelse med tværfaglig problemløsning og i praktiske opgaver.

2. Inklusion er ikke bare en metode, det er en holdning. Skolerne skal fokusere på, at alle børn sikres tilstedeværelse, deltagelse og læring uanset, hvordan undervisningen tilrettelægges og gennemføres.

3. At sikre at lærerne i undervisningen anvender anerkendte og gerne forskningsbaserede undervisningsmetoder, der skaber motiverende læringsmiljøer og faglighed i alle fag.

4. It og digitalisering skal integreres i undervisningen, men vi skal have mere viden om, hvor it faktisk øger elevernes udbytte af undervisningen. F.eks. gennem et antal storskala skoleforsøg.

Spørgsmål og mere information om foreningens ønsker til partnerskabet rettes til: Formand Flemming Olsen, tlf. 3051 9897 Formand for foreningens skolenetværk, Eik Møller tlf. 2345 7730