Høringssvar afgivet til  Social- og Integrationsministeriet

Høring om forslag til ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)
Børne – og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Foreningen støtter præciseringerne for børn og unge med funktionsnedsættelser, og ser i øvrigt ændringerne i vejledningen som konsekvenser af lovgivning mv.

Kontaktpersoner i Børne- og Kulturchefforeningen er:
Formand for bestyrelsen Flemming Olsen
(tlf: 44 52 55 00/30 51 98 97 eller bkfdir@herlev.dk)
Tovholder for netværk Børn & Unge Christian L. Hansen
(tlf: 51 51 24 78
eller clha@aabenraa.dk)

Med venlig hilsen
Christian L. Hansen
Bestyrelsesmedlem
Tovholder for netværk Børn & Unge.