Social- og Integrationsministerens forslag til et nyt socialtilsyn foreslår tilsynet placeret i fem kommuner, som udpeges ved lov. BLF kvitterer for, at der i oplægget er fokus på kvalitet og faglighed i tilsynsopgaven, og mener i udgangspunktet, at det er positivt, at tilsynet med børn og unge forbliver kommunalt.
”Men Børne – og Kulturchefforeningen ser en fare i, at der kun vælges fem store enheder, som skal tage sig af såvel godkendelse og tilsyn af plejefamilier som store tunge døgninstitutioner for voksne”, udtaler Flemming Olsen, formanden for foreningen.
”Vi er bekymrede for, at de fem store tilsynsenheder går ud over nærheden og dermed kvalitetsudviklingen i de enkelte kommuner, idet der bliver for langt mellem tilsynsenheden, de udførende institutioner og kommuner” fortsætter han.
Der er fare for, at den læring, der er givtig at udlede af tilsynet, ikke bliver tilstrækkelig forankret i kommunerne.
BKF ønsker en tilsynsreform, der balancerer mellem armslængde og håndtryk. Det er på den ene side vigtigt, at den enkelte kommune ikke fører tilsyn med sig selv, men på den anden side er det lige så vigtigt at der skabes læring og ejerskab af tilsynsopgaven.
På plejefamilieområdet kunne man formentlig med fordel have flere mindre enheder i klynger af kommuner, der i øvrigt lever op til intentionerne i ministerens forslag. Flere steder i landet er man i regi af KKR allerede i gang med at forberede dette.
”For os er det vigtigt, at godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge forankres i solide børnefaglige miljøer, der har bred indsigt i både normale og udsatte børns liv. Disse miljøer findes kun i kommunerne. Tilsynet i de kommuner, der udvælges, må derfor ikke placere tilsynsopgaven afsondret fra dem, der har forstand på børn,” udtaler Flemming Olsen.
En reform, der flytter opgaver rejser altid en lang række økonomiske, juridiske, personalemæssige og praktiske problemstillinger. Børne- og kulturcheferne vil gerne engagere sig i løsningen af disse problemer, samt bidrage til at kvalificere det faglige indhold i reformen.
Kontaktpersoner i Børne- og Kulturchefforeningen er: Formand for bestyrelsen Flemming Olsen (tlf: 44 52 55 00/30 51 98 97 eller bkfdir@herlev.dk)
Tovholder for netværk Børn & Familie Christian L. Hansen (tlf: 51 51 24 78 eller clha@aabenraa.dk)