På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en sammenhængende læringsreform, som nødvendigvis må favne hele vores virkeområde. Deltagerne ved årsmødet var inviteret med til en policyskabende proces med henblik på at publicere et diskussions- og refleksionsmateriale med fokus på at komme i hus med lærings-reformen.

Gennem seks forskellige workshops blev der generet 14 pointer eller pejlemærker om man vil, som her præsenteres samlet. De er grupperet i fire overordnede temaer.

For Børne- og Kulturchefforeningen pejlemærkerne et udgangspunkt for vores arbejde og tilgang til arbejdet inden for hele vores faglige virke. BKF inviterer nationale og lokale samarbejdspartnere til at være med til at bane vejen.

Med skolereformen som centrum har en bred læringsreform sat sig i bevægelse. Den omfatter ikke blot skoler, men også dagtilbud, ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner og sociale tilbud. Og den skaber læringsmiljøer, som giver flere børn og unge bedre muligheder for at deltage. BKF inviterer nationale og lokale samarbejdspartnere til at være med til at bane vejen.

Vi har nu samlet pejlemærkerne i en lille pjece som kan findes her
Tema 1: Sammenhængende læringsforløb

Skal vi for alvor have alle med, må vi skabe sammenhængende læringsforløb, hvor skift og overgange afspejler børnenes udvikling og læring og ikke tilfældige organisatoriske skillelinjer i stat og kommuner. Det vigtigste, vi kan gøre, er:

1. Vi vil bringe reformens overordnede mål i børnehøjde. Det gør vi ved, at vi på tværs af aldersgrupper sætter mål for de lærings- og deltagelsesmuligheder, som de enkelte børn og børnegrupper skal opleve. Og vi gør disse børnenære mål til omdrejningspunkt for fælles indsats og tværgående samarbejde.

2. Vi vil udvikle sammenhængende læringsmiljøer på tværs af dagtilbud og indskoling med den klare opgave at hjælpe børnene med at få mere lige forudsætninger for starten på uddannelseslivet. Det gør vi med en massiv satsning på kvalitet, bl.a. gennem helheds-tænkning, fælles faglige strategier, kompetenceudvikling og personalefællesskaber.

3. Vi vil arbejde for et større fokus på børnene i skolens mellemtrin, som står i skiftet mellem børnekultur og ungdomskultur og i et læringsforløb, hvor der markant skrues op for fagligheden. Det gør vi ved at udvikle mere målrettede og differentierede faglige læringsstrategier og ikke mindst fællesskaber, der støtter børnene i denne overgangsfase.

4. Vi vil skabe flere og bedre veje til ungdomsuddannelserne. Det gør vi ved at udvikle en mere inddragende pædagogik, forskellige toninger af udskolingen, praksisorientering og virksomhedssamarbejder samt et langt mere forpligtende fagligt samarbejde og res-sourcefællesskab med ungdomsuddannelserne.

5. Vi vil udvikle en faglig og pædagogisk ledelse som en tværgående og fælles disciplin, der fastholder fokus på børnenes progression. Det gør vi ved at udvikle ledelsesmæssige fællesskaber, en refleksiv kultur og en praksisnær og aktionsorienteret tilgang til ledelsesudvikling.

 

Tema 2: Kultur som løftestand i læringsmiljøer

Kulturens fællesskaber er grundlaget for at modvirke polarisering. Før du er elev, er du deltager i hverdagslivets og kulturens fællesskaber, og det er gennem denne deltagelse, der opstår nye veje for erkendelse og læring. Det vigtigste, vi kan gøre, er:

6. Vi vil udvikle det samlede lokalsamfund som arena for børns læring – og bygge på kultur og medborgerskab som platforme for læring. Det gør vi ved at udvikle respektfulde og nysgerrige samarbejder mellem dagtilbud, skoler samt kultur- og fritidslivet.

7. Vi vil gøre kultur- og fritidslivet til entreprenører i udviklingen af læringsmiljøer i dagtilbud skoler – og vi vil give plads for de synergier, der opstår i mødet. Det gør vi ved at møde hinanden ydmygt og nysgerrigt og ved at sætte børnene som vores fælles forpligtelse.

8. Vi vil gøre vores arbejdsform eksemplarisk for en demokratisk praksis, som træner børnene i medborgerskab og kulturdannelse. Det gør vi gennem en systematisk inddragelse af børn, unge, forældre og civilsamfund.

 

Tema 3: pecialviden i spil

Med alle disse kræfter i spil ser vi rige muligheder for at komme alle børn i møde. Skal vi være reelt inkluderende, når børn har store udfordringer, har vi brug for specialviden, der er tæt på og anvendelig i praksis. Det vigtigste, vi kan gøre, er:

9. Vi vil altid inddrage børnene, når vi skaber veje ud af deres vanskeligheder. Det gør vi ved at fastholde og udvikle børneperspektivet og den systematiske børneinddragelse i vores arbejde.

10. Vi bakker frontmedarbejderne op, så de har en let, præcis og ubureaukratisk adgang til rådgivning og støtte, når de skal udvikle inkluderende miljøer. Det gør vi ved at aftale sparring og rådgivning med afsæt i frontmedarbejdernes konkrete behov, og ved at udvikle en kultur, hvor sparring og feedback er en del af hverdagen og ikke en ”særlig” begivenhed.

11. Vi vil indsætte specialindsatser rettidigt og koncentreret, så vi kan afhjælpe problemer, før de vokser sig store, og barnet ”bliver en sag” og indsatserne stigmatiserende. Det gør vi gennem systematisk forebyggelse og et hurtigt og tæt samarbejde, når risici viser sig.

 

Tema 4: Ledelse

I kommunerne er læringsreformen i fuld gang. I BKF er vi glade og stolte over at tage ledelsesansvaret på os. Vi ser vejen for en ny måde at drive forvaltning:

12. Vi vil gøre værdiskabelsen til afsæt for, hvordan vi organiserer os. Helhed og børneperspektiv skal gennemstråle den måde, vi styrer på. Det gør vi ved, at vi konsekvent fastholder børnenære mål som omdrejningspunktet for styring.

13. Vi vil opbygge vidensgrundlag samt en stærk og åben professionskultur. Det gør vi ved at samarbejde med forsknings- og vidensmiljøer, understøtte forpligtende videndeling (også på tværs af kommuner), samt at insistere på, at praksis kan begrundes og efterprøves.

14. Vi styrer ved at bringe lokalsamfundets aktører sammen. Det gør vi ved at styrke og udvikle forvaltningens kompetencer og arbejdsformer, når det gælder om at facilitere og understøtte lokale forandringsprocesser.

Men vi kan ikke løse ledelsesopgaven alene. Vi tager gerne vores tørn. Samtidig har vi brug dialog med vores samarbejdspartnere i stat, kommuner og de enkelte lokalsamfund. Vi inviterer derfor dig til at være med – og bringe din viden og dine kræfter spil i en bred læringsreform.