Dagsorden for Region Hovedstadens bestyrelsesmøde torsdag den 6. maj 2021 kl. 14 – 15.30

Sted: Virtuelt via Teams

Deltagere:
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune
Susan Bjerregaard, Hvidovre Kommune
Dennis Danielsen, Frederiksberg Kommune
Jens Overgaard, Ballerup Kommune
Rikke Reiter, Helsingør Kommune
Helle Stennicke, Gentofte Kommune
Jan Dehl, Hørsholm Kommune

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Præsentation af bestyrelsen
3) Konstituering af bestyrelsen
a. Valg af ny formand for direktørnetværket
b. Valg af ny kasserer
c. Valg af ny næstformand
4) Fastlæggelse af mødekadence for 2021 og konkrete datoer resten af året og ønsker til temaer drøftet
5) Udpegning af repræsentant til KP’s bestyrelse – (i dialog med FSD)
6) Planlægning af fællesmødet inden sommerferien, dato og indhold/tema
7) Udkast til betalingsaftale (mellemkommunale betalinger) på skoleområdet i Region Hovedstaden – vedlagt som Bilag 1.
a. En arbejdsgruppe nedsat af skolechefnetværket, med deltagelse fra Ishøj, Hillerød og Helsingør, har opdateret aftalen for mellemkommunal betaling for skoler. Udkastet er tilrettet med et forhøjet beløb pr. elev på 69.000 kr. mod tidligere 65.000 kr. – og der er sket tilretning af tekst, så det nu tydeligt fremgår at der skal afregnes 69.000 kr. for hele budgetåret for alle elever, der indgår i det faktiske elevtal 5. september i budgetåret. Udkastet er godkendt på møde 12. marts i skolechefnetværket. Udkastet fremlægges til bestyrelsens drøftelse og evt. godkendelse.
8) Eventuelt

Venlig hilsen Thomas Berlin Hovmand, formand