Der indkaldes til generalforsamling i Børne- og Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden fredag den 25. april 2014, kl. 13.00

Sted: Frederiksberg Ungdomsskole, Sofus Francks Vænge 30, 2000 Frederiksberg, sådan finder du ungdomsskolen

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 4 stemmetællere.

2. Formandens beretning, herunder beretning fra

– Direktørnetværket
– Dagtilbudsnetværket
– Skolenetværket
– Kultur- og Fritidsnetværket
– Familienetværket

3. Indkomne forslag

1. Forslag til vedtægtsændring (se bilag)
§6 stk. 1: På tilsvarende vis kan ledere repræsentere kommuner i Region Hovedstaden i de forskellige netværk. Disse ledere skal udpeges af direktøren for området fra de respektive kommuner.

4. Aflæggelse af regnskab

5. Budget for kommende år herunder forslag om kontingentfritagelse for 2014

6. Valg af formand

Direktør Frank E. Andersen, Gentofte kommune er villig til genvalg.

7. Valg til bestyrelsen På valg er:

• Familiechef Jan Dehn, Halsnæs Kommune er villig til genvalg.
• Afdelingschef Jette Pedersen, Hillerød Kommune er villig til genvalg.
• Kulturchef Jørgen Sprogøe Petersen, Helsingør Kommune modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller kulturchef Jens Overgaard.

8. Eventuelt

 

Tilmelding til generalforsamling og årsmøde sendes til Annalise Løvgren Jensen alje@gentofte.dk

Husk at angive din eventuelle deltagelse i frokost.

Venlig hilsen

Frank E. Andersen