Referat af Region Hovedstadens bestyrelsesmøde 28. januar 2013


Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstadens bestyrelsesmøde den 28. januar 2013 kl. 15.00, udvalgsværelse B, i Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

 Afbud: Inger Andersen, John Bamberger

 Referat:

 1)  Godkendelse af dagsorden, Godkendt

 2) Orientering

A.  Nyt fra Børne- og Kulturchefforeningen

Martin har svaret på spørgsmål rundsendt af Anne Sofie Salling til netværksformændene. Martin rundsender sit svar til Netværksformændene til inspiration.

BKF landsbestyrelsen arbejder på en ny måde som betyder at opgaver uddelegeres for en periode til en arbejdsgruppe sammensat af indstillede medlemmer fra regionerne. På den måde deltager flere i at løfte landsbestyrelsens arbejdsbyrde.

 BKF Hjemmesiden er stadig under opbygning. Region Hovedstaden vil gerne have rettigheder til at lægge opdateringer ud på hjemmesiden.

 

B.  Nyt fra Netværkene

Skolenetværket
Skolenetværket mødtes 25. januar 2013. Kontorchef Lotte Groth-Andersen fra kontoret ”reform af folkeskolen deltog. Se referat på BKFs hjemmeside.

Man vil gøre, hvad man kan for en vedtagelse af reform af folkeskolen inden sommerferien, men der er mulighed for at reformen først vedtages i oktober 2013 og med implementering i august 2014.Hvis vedtagelsen først bliver i oktober, så kan det udfordre den kommunale budgetlægning på dette område. Skolenetværket har Intensiveret mødeaktiviteten i 2013. 8 marts vil Skolenetværket gerne afsætte lidt tid til KL til et møde om resultatet af arbejdstidsforhandlingerne og det videre forløb. 

 

Folkeskolereformen og en evt. ny arbejdstidsaftale vil stille store krav til skoleledelserne, hvorfor der allerede nu er igangsat arbejde med at kunne understøtte skolernes ledelse.

En arbejdsgruppe under skolechefnetværket skal se på processen for kommunerne i forhold til at understøtte den politiske og praktiske implementering af ændringerne.

 

Bestyrelsen var opmærksom på hvad den forlængede skoledag kan betyde for foreningslivet og vil derfor opfordre til at kommunerne lokalt arbejder med konsekvenserne og ser på samarbejdsformer mellem skoler, fritidsinstitutioner og ungdomsuddannelser, idræts- og kulturforeninger og erhvervslivet, som intentionerne i reformen lægger op til. 

Der er en lang række forslag til regelforenkling mv. Læs  hele Regeringens oplæg her

Region Hovedstadens bestyrelse vil arrangere temamøde om reformen på folkeskoleområdet i BKF Hovedstadens regi.

 

Dagtilbudsnetværket
Dagtilbud har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

 

Kulturnetværket
Kulturnetværket afholder møde den 6.2.  Undersøgelse af pengestrømmen indenfor idræts og kulturområdet. I foråret vil der være fokus på samarbejdet med Sverige.
D. 8.5 besøges Helsingborg for at se på deres nye arena.

D. 5.9 erder igen planlagt møde. Der holdes kulturaftalemøder i forlængelse af BKF møderne.

 

C.  Nyt fra KFS

KFS intet nyt.

D.  Nyt fra Embedsmandsudvalget

Embedsmandsudvalget har beskæftiget sig med organisatoriske drøftelser.

KKR overvejer både den politiske og den administrative struktur.

 

3) Økonomi

Kassebeholdningen er 250.000 kr.

 

4) Videre drøftelse af samarbejdet med hhv. tilsyns- og børnehuskommunerne

 Familienetværket og Københavns Kommune holder møde den 28.2 med prima fokus på Børnehuse og samspillet. Dagsordenen tilpasses, så der ikke bliver overlap mellem mødet den 22.2 og 28.2. Mødet den 22.2 vil have hovedfokus på tilsynsdelen.

Tilsynsdelen drøftet i landsnetværket og matcher fint Ingers beskrivelse. Der er en del snit og grænseflader som skal testes i samarbejdet. Flot arbejde.

 

5) Generalforsamling og årsmøde den 8. marts 2013

A.  Udkast til nye vedtægter. Notat eftersendes.

Generalforsamling og årsmødet 8.marts  2013 afholdes kl. 9.00 – 13.00 på Skovshoved Skole i Charlottenlund. Herefter er der frokost. Kl. 9.00 Velkomst, Skovshoved Skole

Kl. 10.30 Fællesmøde.Tema Velfærdsinnovation v/ Mandag morgen

Kl.10.30 – 12.00 Netværksmøder

Kl.12.00 -13 Frokost

 

Temamøder om folkeskolereformen arrangeres på selvstændige møder, der supplerer vores fællesmøder

Netværksformændene giver indspark til årsberetningen 2012, og hvad der eventuelt kommer til drøftelse i netværket i 2013 – sendes til Frank senest den 22. februar (udgangen af uge 8).

 

Valg til bestyrelsen Region Hovedstaden:

 

John Bamberger går af

Birgit Alstrup modtager ikke genvalg

Martin Tinning er på valg og modtager genvalg

Inger Andersen er på valg og modtager genvalg

 

Vedtægter sendes ud i næste uge af Frank.

Forslag om kontingentfritagelse vil blive fremført.

 

Den sidste planlægning klares på mail. Mandag morgen skal bekræfte deltagelse den 8. Marts. Jan tager kontakt.

 

 6) Mødekalender 2013

     Redigeret udkast vedlagt.

 

7) Eventuelt

Alle netværk er velkomne til at byde ind med forslag til medfinansiering fra BKF i forbindelse med netværksaktiviteter

Hillerød er vært ved Fællesmødet den 30.8.