Referat af bestyrelsesmøde 31. oktober i Region Hovedstaden


Referat fra Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde fredag den 31. oktober 2014

Down load pdf af Referat – Region Hovedstaden bestyrelsesmøde 31 oktober 2014

1) Godkendelse af dagsorden
Kontingentopkrævning for 2014 drøftes under økonomipunktet.
Dagsorden godkendt med ovennævnte ændring.

2) Orientering
a) Nyt fra Børne- og Kulturchefforeningen
Nyhedsbrev netop udsendt.

b) Fra bestyrelsens medlemmer
Godt møde i paraplynetværket med relevante oplæg fra Peter Gorm Hansen og Claus Juhl om embedsmandsrollen samt fra borgmestrene Mette Touborg (Lejre) og Henrik Rasmussen (Vallensbæk).

c) Fælles lands- og regionsbestyrelsesmøde fredag den 19. september.
Årsmøde: Der forventes et lidt anderledes årsmøde da dagsordenen har mere bredde end de tidligere år.
Der efterlyses forhåndsspørgsmål til de 3 ministre – disse skal fremsendes til BKF.
Selve generalforsamlingen: Hanne Dollerup stopper. Fint med en afløser, der er stærk på dagtilbudsområdet. Gitte Løvgren leder efter kandidat i Region Sjælland.
Herudover drøftedes private aktører og skolernes og forældrenes rolle i ny regeringsaftale på UU området.
Sandra Høi og Dorthe Møller fra KL holdt oplæg om hvorfor samarbejdet mellem pædagoger og lærere stadig ikke er optimalt.

d) Nyt fra Netværkene
Dagtilbudsnetværket: Dagplejenotat udarbejdet og gennemgået
Skolenetværket: Har holdt møde om opfølgning på skolereform og vejledningsreform.
Fritids- og Kulturnetværket: Intet nyt.
Direktørnetværket: Intet nyt.
Familienetværket: Møde med besøg af Børnehuset vedrørende bl.a. ”afstemningsmøder” mellem kommuner og Børnehus. Samspillet med Statsforvaltningen skal afklares, og netværket kontakter BKF på landsplan.

e) Årsmøde på Nyborg Strand torsdag 27. og fredag 28. november 2014.
Regionen mødes til en drink inden middagen som vi plejer. Egon Agerlin bestiller lokale og drinks.

f) Årsmøde og Generalforsamling Region Hovedstaden 2015
1. Fredag den 13. marts 2015 fra kl. 9-13. Vi starter i år med generalforsamling
kl. 9.00.
2. Afholdelsessted er Frederiksberg Ungdomsskole
3. Forslag til dirigent – vi spørger Klaus Nørskov fra Gladsaxe Kommune.
4. Forslag til tema: ”Helhedsorienteret sagsbehandling på Børne- og Ungeområdet” oplæg ved Hvidovre og Gribskov Kommune (De finder selv titlen). Inger Andersen kontakter dem.
5. Ekstern oplægsholder Forslag: Socialstyrelsen og/eller Ankestyrelsen om kvalitet i børnesagsbehandlingen, de nye initiativer, kvalitet i børnesagsbehandling, taskforce m.v.
6. Inger Andersen finder et kulturelt indslag fra Frederiksberg.
7. Forslag til dagsorden godkendt. Alle 3 bestyrelsesmedlemmer på valg
modtager gerne genvalg. Inger Andersen stiller sig til rådighed som formand.

3) Udpegning af kandidater til de landsdækkende netværk
Indmeldes senest den 1. december 2014.
Dorthe Bloch og Jette Frandsen stiller sig fortsat til rådighed i dagbudsnetværket, og
Gorm Andersen i skolenetværket, hvor der findes en kandidat mere.
Jan Dehn stiller sig til rådighed for familienetværket og finder en person mere i lokalnetværket.
Fritid og Kultur- Inger Andersen skriver til vores lokale netværk
– og til alle formændene.

4) Kommuneforum og regionale møder for ledernetværk på familieområdet
Drøftet.

5) Udpegning af BKF-repræsentant til Skoletjenestens bestyrelse.
Frank A. Andersen repræsenterede Region Hovedstaden i Skoletjenestens bestyrelse. Inger Andersen er født medlem som repræsentant for Frederiksberg Kommune, og der skal derfor udpeges en repræsentant i Skoletjenestens bestyrelse til erstatning for Frank A. Andersen.
Marianne Hoff Andersen valgt. Inger Andersen giver besked til Skoletjenestens bestyrelse.

6) Økonomi
Der opkræves 500 kr. pr. medlem for 2014.

7) Mødeplan 2015
Fællesmøder 13. marts og fredag den 28. august. Direktørnetværksmøder på samme dato.
Bestyrelsesmøder 17. april, 19. juni og den 30. oktober.
Der udsendes snarest en opdateret BKF-kalender for 2015.

8) Eventuelt
Intet at bemærke.

9) Næste bestyrelsesmøde den 23. januar 2015
Bestyrelsesmøderne afholdes på Frederiksberg Rådhus.