Referat af bestyrelsesmøde d. 23. januar.
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer
Skoletjenestens bestyrelsesmøde:
Direktørkredsen indkaldes før bestyrelsesmøder fremover, så der kan lægges drøftelser før selve bestyrelsesmøderne. Skoletjenesten arbejder seriøst og ihærdigt med at geare skoletjenesterene til skolereformens krav, ift. Fælles Mål m.v. Der er ansat en souschef i Skoletjenesten. Udfordringen er at kommunerne, skolevæsenerne og institutionerne lige nu mangler ressourcer til at udvide samarbejdet.

3) Nyt fra KFS (Koordinerende Funktion for Specialundervisning), herunder fremtidig organisering
Henning Bach, Rudersdal har overtaget formandsposten i Styregruppen. Initiativet er oprindeligt et BKF initiativ, og fremtiden bør drøftes i Direktørnetværk og skolenetværket.
Inger Andersen aftaler med Henning Bach, at han laver en indstilling til disse netværk.

4) Nyt fra netværkene

Dagtilbudsnetværk v. Jette:
Der har ikke været møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er storopmærksomhed på 250 mio.kr. puljen til mere pædagogisk personale. Der er meget bureaukrat omkring ansøgning, evaluering og dokumentation. Har været til møde i ministeriet om private daginstitutioner. Konference den 5. februar om den kommende dagtilbudsreform. Netværket laver opsamling på, hvor mange private institutioner der er i regionen.

Skolenetværk v. Martin:
Der var minimøde i december på Frederiksberg, hvor skolechef Gorm Bagger Andersen fortalte om digitalisering og åben skole. KL har inviteret til direktørmøde om bl.a. dette den 25. februar. Der er meget fokus på læreres sygefravær landet over. Bemærk f.eks. ved sammenligning i årligt fravær, at ingen lærere var på arbejde i april 13. Der er stort behov for at støtte skolelederne rundt omkring.

Direktørnetværk:
Bemærk KL-direktørmøde den 25. februar, hvor skolechefer også er indbudt. Fokus på overenskomstforhandlingerne og resultatet heraf.

5) De sidste forberedelser af generalforsamling + fællesmødet den 13. marts 2015.
ledige pladser i bestyrelsen. Inger kontakter aftalte evt. kandidater.

6) Kontingentopkrævning 2014 – status.
Vi fastholder kontingentstørrelsen.

7) Udgifter i forbindelse med mødeafholdelse i bestyrelsen og udgifter til sekretariatsbistand
Sekretariatsbistand øges fra 8.000 kr. til 10.000 kr. årligt.

8) Foreløbige idéer / forslag til fællesmøde den 28. august 2015
Drøftet. Forslag til sted: Nyt Rådhus i Egedal eller Kulturværftet Helsingør (Skolenetværk skal dog afholdes her).

9) Paraplyarrangementer i region hovedstaden den 17. april og 2. oktober 2015
Drøftet.

10) Evt.
Intet at bemærke.