Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde den 1. november 2013 kl. 12.00 i Gentofte Kommune.

Afbud: Jørgen Sprogøe Petersen.

 

Referat

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med den tilføjelse, at fremover er ”Tilsyn” samt ”Børnehus” også faste emner under orienteringspunktet.

2) Orientering

A.  Nyt fra Børne- og Kulturchefforeningen

Se under pkt. 4 Årsmøde.

Fællesbestyrelsesmøde den 20. september. Der var bl.a. oplæg fra det nye Social-Børne- og Integrationsministerium om den nye ministerielle struktur m.v.

B.  Nyt fra Netværkene

Familienetværk afholdt ultimo september seminar, hvor emnet bl.a. var kvalitet i sagsbehandlingen. Der arbejdes på at stimulere det tværkommunale netværk på afdelingslederniveau.

Skolechefnetværket afholdt et velbesøgt møde i august med besøg fra ministeriet. Oktobermødet blev aflyst. Møde fredag den 8. nov. Med bl.a. Søren Nielsen om digitalisering og ledelse.

Dagtilbudsnetværket: Afholdt møde i oktober med emnet inklusion, med deltagelse fra ministeriet. Oplæg fra Rudersdal Kommune om nyt styringsredskab. Netværket er også optaget af skolereformen og udvikling af evalueringsværktøjer.

Fælles socialtilsyn i Hovedstadsregionen: Tilsyn følger tidsplanen og kommer i drift fra 1. januar 2014. Der sker en strukturændring ift. omkostningsfordelingen. Den objektive finansiering via kommunerne betyder bl.a. flere udgifter for de større kommuner. Den nye model for socialtilsyn giver mulighed for et nyt og mere detaljeret faktuelt overblik. Der vil være nye fælles data.

Børnehuse: Filial åbner i Hillerød til marts. Finansieringen skulle være på plads.

Flemming Bøchmann-Andersen fra Ishøj og Joan Nielsen fra Rødovre har stillet sig til rådighed for et ugentligt videndelingsmøde med Børnehuset. 

C. Nyt fra KFS. Se under Punkt D.

D. Nyt fra Embedsmandsudvalget:

KFS: Årsrapporten fra specialundervisningsområdet: Eksklusionsprocenten i Hovedstadsområdet er over 5, bør højst være 4. Årsagen til den høje procent undersøges nærmere.

Bemærk: Der skal ske en takstomlægning i forbindelse med længere skoledage, og denne omlægning skal være udgiftsneutral.


3) Skolereformen

Lovforslaget forventes til 1. behandling 12. november 2013.

 

4) Årsmøde den 14. – 15. november 2013

Program m.v. drøftet.

 

5) Udpegning til Landsnetværk

Siddende medlemmer i familienetværk (Jan Dehn), skolenetværk (Gorm Bagger Andersen) og dagtilbudsnetværk (Jette Pedersen) fortsætter.

Jørgen Sprogøe Petersen ønsker at træde ud af Kultur- og Fritidsnetværket. I stedet foreslås Kulturchef Jens Overgaard fra Ballerup Kommune.

 

6) Økonomi

Vi har stadig en pæn formue på ca. 200.000 kr.

Familienetværket fik tildelt ca. 25.000 kr. til konferencen i september (ca. 1500 pr. medlem), resten er egenbetaling.

2 restancer.


7) Generalforsamling 2014

Vedtægtsændring for BKF Region Hovedstaden – afventer landsvedtægter på Årsmøde
 

8) Kalender 2014

Fællesmøder 25. april og 29. august.

Bestyrelsesmøderne i 2014 fastlægges på mødet den 5. december 2013.

Netværkene finder selv mødedatoer for 2014.

9) Eventuelt

Intet at referere.