1) Godkendelse af dagsorden – Godkendt

 2)  Orientering

  1. A.  Nyt fra Børne- og Kulturchefforeningen
  2. B.  Nyt fra Netværkene
  3. C.  Nyt fra KFS
  4. D.  Nyt fra Embedsmandsudvalget

 Der blevet orienteret om nyt fra de respektive netværk (se netværkenes egne referater for yderligere info). Ny formand for KFS er Anne Steffensen, Allerød.

 3) Stillingsbetegnelse blandt medlemmer og medlemsdækning fra regionens kommuner
(jf. referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2012)

 Bestyrelsen drøftede medlemsproblematikken. Det nuværende udgangspunkt er niveau 1 og 2 ledere. Frank laver et udkast til nye vedtægter for bkf-regionen (jf ændringerne i BKFs landsvedtægter), idet det drøftes på Generalforsamlingen hvordan deltagelse i og udpegning til netværk skal foregå.

 4) Lærernes arbejdstid (Udsat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2012) – Kort drøftelse

 5) BKF Generalforsamling
    
(jf. referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2012)

Der afholdes fællesmøde, netværksmøde og generalforsamling i BKF region hovedstaden den 8/3 fra KL. 9.00 (Merete finder et sted). Fællesmøde fra 9-10.30, netværksmøder fra 10.30-12, Generalforsamling fra 12-13, og frokost som afslutning fra kl. 13.

 

Der arbejdes med et tema for 2013 – kvalitet og fokus på kerneydelsen. Bestyrelsen arbejder videre med planlægning af fællesmøde/GF og tema på bestyrelsesmøde den 28/1 kl. 15-17 i Gentofte.

 

 

6)  Økonomi

Der er en kassebeholdning på 187.000, + kontingentet for 2012 (ca 250.000 kr.) ved udgangen af året. Bestyrelsen indstiller på GF forslag om kontingentfrihed for 2013 som følge heraf.

 

7) Mødekalender 2013, drøftelse af temaer og mødeplanlægning
(jf. referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2012)

Merete laver datoforslag til fremlæggelse på bestyrelsesmødet den 28/1-13

 8)  Studietur

Udskudt indtil videre. Tilbagemelding fra Familienetværket, at man herfra hellere ser netværks-fokuserede seminarer/arrangementer.

 9)    Eventuelt

Tak til John for indsatsen (men vi siger rigtigt og pænt farvel på GF). Endvidere aftalt, at vi på kommende møde drøfter hvordan BKF kan engagere sig i samarbejdet mellem samtlige kommuner i regionen og tilsynskommunen/børnehuskommunen

 

Indstilling til landsnetværk:
Bestyrelsens indstillinger nedenfor blev besluttet enstemmigt og tog afsæt i følgende indstillingskriterier: Fremmøde/engagement, BKF-Erfaring samt spredning i kommunerepræsentanterne. Indstillingerne nævnes i prioriteret rækkefølge:

 Dagtilbud: Dorte Bloch Olsen, Rudersdal, Jette F. Pedersen, Hillerød og Camilla Niebuhr, København

Skole: Gorm Bagger, Frederiksberg, Mikala Jørgensen, København og Ulla, Ballerup

Unge: Jacob Eberholst, København

Familie: Jan Dehn, Halsnæs

Kultur: Jørgen Sprogøe Petersen, Helsingør

 
Venlig hilsen
Frank E. Andersen