20. januar 2017 kl. 12.00 – 14.00
Sted: Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg
Mødelokale: Udvalgsværelse 1

Afbud fra Tine Vesterby Sørensen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer/Nyt fra netværkene

3) Medlem til Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen

4) Forslag til mellemkommunal betalingsaftale for dagtilbudsområdet for 0 til skolestart

5) Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen / UCC

6) Endelig forberedelse af generalforsamling + fællesmødet den 17. marts 2017

7) Status økonomi v. Egon Agerlin

A. Kontingentopkrævning 2016 – status

8) Eventuelt

Venlig hilsen
Inger Andersen