Referat af Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. 15. april 2016

1) Godkendelse af dagsorden, Godkendt.

2) Velkommen til den ny bestyrelse – gensidig præsentation – og kort intro til bestyrelses arbejdsform
Inger Andersen bød velkommen og introducerede arbejdet i bestyrelsen.

3) Konstituering af bestyrelsen
Alle genvalgt med den ændring at Pernille Salomon valgt som ny sekretær, og Marianne Hoff Andersen overtager posten som formand for Kultur- og fritidsnetværket det næste år.

4) Kort evaluering af Generalforsamling og fællesmøde den 18. marts 2016
Fællesmøde og generalforsamling evalueret. Det bør prioriteres af netværkene at afholde møder ifm. generalforsamling og fællesmøde.

5) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer/Nyt fra netværkene
Kulturnetværk: Der er indgået kulturaftale i Hovedstadsområdet.
Direktørnetværk: Intet nyt.
Familienetværk: Intet nyt.
Skolenetværk: Møder med UCC og Metropol for at drøfte om de kan løfte opgaven med kompetenceudvikling, de vender tilbage i juni. Også fokus på    2020 og derefter!

6) Kort evaluering af Paraplyarrangement den 8. april 2016
Inger Andersen og Henning Bach Christensen havde deltaget og vurderede arrangementet som meget godt.Interessant var bl.a. emner om at    regeringen regulerer i stedet for at innovere!

7) Formandsskabet i Psykologsamrådet
Henning Strand, Herlev og Malene Hein Damgaard, Frederiksberg deltager mhp. at give en status for samarbejdet og erfaringerne efter nedlæggelse af KFS.

Formandsskabet har valgt en meget lille sekretariatsfunktion på Frederiksberg. I gang med at åbne ny og åben hjemmeside, som på sigt også skal være inspirationsside. Der er problemer med, at ikke alle kommuner melder ind ift. pladser m.v. det kigges der på ift. en anden form for samarbejde. En klar ændring er, at visitering ikke sker på samme tid hvert år i elle kommuner, men mere løbende. Den 29. april valg af ny formand. Der skal arbejdes med en mere strategisk indgang til arbejdet.
Psykologsamrådet vender tilbage. Psykologsamrådet deltager i et bestyrelsesmøde igen om 1 år og deltager fremover 1 gang årligt.

8) Ansøgning fra Børne- og Familienetværket Region Hovedstaden om tilskud til seminar (bilag)
Der blev bevilget et tilskud på 22.500 kr.

9) Ansøgninger om medlemskab
Ansøgninger om optagelse i BKF efter landsforeningens vedtægter §3 stk. c. blev behandlet.

10) Fællesmøde den 16. september 2016 – status
Arbejdstitel: Læring for alle – Hvordan lykkes vi med at sætte en læringsdagsorden – og skabe helhed gennem hele uddannelsesforløbet. Klaus    Maigaard kontaktes som mulig oplægsholder. Henning Bach Christensen ansvarlig for kontakt. Alternativt kontaktes Niels Åkerstrøm eller Inge Schou    Nielsen.
Sted: Kulturcenter Mariehøj i Holte
Tidspunkt: Fællesmødestart er kl. 10, netværkene kan holde møde fra kl. 9-10.
Tema: Læring
Denne gang kun et eksternt oplæg. Henning spørger Klavs Majgaard, herefter er Andreas Rasch 2. prioritet
Vi vil gerne at vores netværk byder ind med oplæg, Inger skriver rundt til netværkene om dette.

11) Læringsprodukt ”ledelsesfortællingen” fra årsmødet af Kresten Schultz Jørgensen (Bilag)
Næstformand i BKF på landsplan, Jan Henriksen, kommer på besøg til næste bestyrelsesmøde den 28. juni 2016.

12) KLs deltagelse på regionsmøder, Damvad rapporten
På fællesmødet den 16. september 2016.

13) Eventuelt
Intet.