Referat fra Region Hovedstaden Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde 17. april 2015
Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

REFERAT:
1. Velkommen til den ny bestyrelse – gensidig præsentation – og kort intro til bestyrelses arbejdsform

Vi holder få korte og effektive bestyrelsesmøder.
Mødeplan gennemgået.
Louise Andersen(loan15@frederiksberg.dk) er sekretær, og man melder blot punkter og andet ind til hende.

2. Konstituering af sekretær og kasserer

Henning Bach Christensen valgt som næstformand og er formand for direktørnetværket. Marianne Hoff Andersen genvalgt som sekretær og Egon Agerlin genvalgt som kasserer.

3. Procedure for valg af formand til skolenetværk, familienetværk og direktørnetværk (alle genvalgte / nyvalgte til bestyrelsen)

Sættes på dagsorden på næste møde.

4. Kort evaluering af Generalforsamling og fællesmøde den 13. marts 2015

Oplæggene var rigtig relevante og gode.
Fokus på dobbeltmedlemsskaber Socialchefforeningen og BKF.

5. Mødeplan for 2015

Gennemgået – næste møde er den 27. april i den overordnede paraplyforening.

6. Revision af vedtægter for BKF-Region Hovedstaden – proces herfor

Tages op på næste møde.

7. Nyt fra netværkene

Kultur og Fritid:
Version 2.0 af kulturaftaler udløber 2015. Hvilke temaer skal være i den næste aftale. Næste møde i Netværket er den 5. maj.
Har intet hørt ift. ny overenskomst på musikskoleområde
Den nationale arbejdsgruppe: Jens sidder der sammen med DUF
og UVM.

Familie:
Generel diskussion om Herningmodellen, hvordan lykkes vi med opgaverne – der er kamp om sagsbehandlerne.
Besøg hos ministeren om afbureaukratisering. Afventer evt. børnepolitisk udspil inden FT-valget.

8. Fællesmøde Region Hovedstaden den 28. august 2015.

Mødet foreslås afholdt på i Helsingør, som er reserveret. Emne og indhold afklares på junimødet.

9. Eventuel