Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Frederiksberg Rådhus.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer/Nyt fra netværkene

Nyt fra formanden:
Landssekretær Anne Sofie Salling Rasmussen har fysisk fået arbejdsplads på Frederiksberg Rådhus.

Nyt fra familienetværket:
Godt fremmøde til netværkets møder. Ved sidste møde 17 deltagere. Potentialet og relevansen af den såkaldte ”Sverigesmodel” vurderes og drøftes i mange kommuner. PPR-organisationen er ligeledes i fokus, herunder forskelle i organisatorisk placering og betydningen heraf for opgaveløsningen. Der er blandt familiechefer i regionen uklarhed om det tværkommunale samarbejde mellem kommunernes PPR-enheder. Det blev besluttet, at formandsskabet i Psykologsamrådet Henning Strand, Herlev og Malene Hein Damgaard, Frederiksberg inviteres til at deltage i det næstkommende bestyrelsesmøde i BKF-region Hovedstaden den 15. april mhp. at give en status for samarbejdet og erfaringerne efter nedlæggelse af KFS (ian: aftalen er d.d. indgået og der er tilsagn om deltagelse fra formandsskabet i Psykologsamrådet i bestyrelsesmødet den 15. april fra klokken 12.30 – 13.00 )
Håndtering af eftervirkninger af skilsmisser en stor opgave for familieafdelingerne. KL igangsætter undersøgelse i samarbejdet med Statsforvaltningerne mhp. afdækning af problemstillingen. Temasættes af KL ved konference dette forår.

Kulturnetværket:
Mange kræfter brugt på kulturaftalerne. En del kommuner, herunder Kbh. og Frederiksberg har trukket sig ud af aftalerne, men måske en fornyet stillingtagen på vej. Tirsdag den 26. endelig afklaring om deltagende kommuner i den nye kulturaftaler. Nye arbejdstidsaftaler for ansatte på Musikskolerne vanskelige at administrere.

Dagtilbudsnetværket:
Har besluttet ved hvert møde at have fagligt oplæg. Cheferne på dagtilbudsområdet er blevet bredere sammensat fagligt set. Dagsorden til næste møde i netværket den 5. februar er: Praktiksituationen, institutionen som socialiseringsfaktor, nyt fra landsnetværket og overgang fra dagtilbud til skole. Dagtilbudsnetværket efterspørger en klar afgrænsning af medlemskredsen i foreningen og i netværkenes mødeaktivitet.

Skolenetværket:
Skriftlig status fra formanden: Vi har haft pænt fremmøde i vores netværkmed gode drøftelser og sparring, næste møde er på næste fredag med bl.a. Drøftelse med dekan Henrik Busch, Metropol og dekan Tove Hvid Persson, UCC om samarbejdet mellem professionshøjskolerne og kommunerne, samt hvordan ydelserne kan kvalitetssikres bedre. Vi har også besøg fra Kata-Fonden (tidligere Universe-fonden) der har flere tilbud i forhold til udvikling og understøttelse af naturfag.

Direktørnetværket:
Ingen møder.

Vedtægtsændringer
Inger udarbejder forslag til revideret vedtægt, som udsendes sammen med dagsorden til generalforsamling den 18. marts.

3) De sidste forberedelser af generalforsamling + fællesmødet den 18. marts 2016

Louise og Inger udsender indkaldelse til generalforsamling og fællesmøde i uge 6.
Generalforsamling fra 9.00 – 10.00 – herefter fællesmøde
Klaus Nørskov anmodes om at være ordstyrer på GF.
Deadline for bidrag til den skriftlige beretning er den 5. marts. Sendes til Inger inan03@frederiksberg.dk og Louise loan15@frederiksberg.dk
Egon Agerlin og Jette Frandsen Petersen begge på valg – villige til genvalg
Egon laver regnskab og forslag til budget for det kommende år.
Fællesmødet rammesættes fra 10-12 og fortsættes efter frokost fra 13.00 – 14.00
Ekstern oplægsholder fra sundhedssektoren + 4 kommunesamarbejdet vedr. datadrevet skoleledelse. Efter frokost spørges SFI ved Helle xxx (Inger har kontakt) om et fællesoplæg / refleksion på ledelsesstrategisk anvendelse af data (Inger kontakter SFI).

4) Mødeplan 2016

A. Foreløbige idéer til netværks- og fællesmøder
Fællesmødet den 16. september: Arbejdstitel: Læring for alle – Hvordan lykkes vi med at sætte en læringsdagsorden – og skabe helhed gennem hele uddannelsesforløbet. Klaus Maigaard kontaktes som mulig oplægsholder. Henning Bach Christensen ansvarlig for kontakt. Alternativt kontaktes Niels Åkerstrøm eller Inge Schou Nielsen.
(Bilag: mødeoversigt for 2016)

B. Læringsprodukt fra årsmødet Kresten Schultz Jørgensen

C. KLs deltagelse på regionsmøder, Damvad rapporten

Ad. B og C: Tages op på næste møde.

5) Paraplyarrangement i region hovedstaden den 8. april 2016

Tema er: Digitalisering og ny teknologi som mulighedsrum. Invitation udsendes snarest.

6) Fællesmøder mellem skole og dagtilbud på dagene med fællesmøde

Alle netværk er samlet til fælles møde den 18. marts.

7) Status økonomi v. Egon Agerlin

A. Kontingentopkrævning 2015 – status
Status på kontingentbetaling den 21. januar. 140 medlemmer, heraf mangler 22 at indbetale kontingent for det kommende år. Flot !

8) Eventuelt

Referent: Inger Andersen