Børne- og Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden afholdte bestyrelsesmøde d. 11. november 2016
Sted: Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, Udvalgsværelse 1

Referat

På dette møde deltog ekstern næstformand Jan Henriksen, Middelfart Kommune

Afbud fra Martin Tinning og Marianne Hoff Andersen

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer/Nyt fra netværkene

Formanden orienterede om kommende fællesmøde fredag den 6. januar 2017 med Børne- og
kulturchefforeningen og socialchefforeningen med overskriften ”Socialtilsynet og
udviklingsperspektiver på det specialiserede sociale område”.

3) Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om optagelse i BKF efter landsforeningens vedtægter (§3 stk. c.) blev behandlet.

4) Ny formand for Daginstitutionsnetværket da Jette Frandsen Pedersen har fået nyt job

Dorte Bloch Olsen, Rudersdal Kommune varetager formandsposten frem til
generalforsamlingen

5) De landsdækkende netværk
A. Indstilling til de landsdækkende netværk
B. Nyt medlem til det landsdækkende Kultur og fritidsnetværk
– Camilla Jarltoft fra Frederiksberg Kommune kandidat?

Indstillet og valgt


6) Kandidat til landsbestyrelsen

A. Pernille Halberg Salomon indstilles

Indstillet og valgt


7) Udkast til mødekalender for 2017, her under generalforsamling

Godkendt

8) Årsmøde 2016

Følgende tidspunkter er aftalt:

08.30 – 10.00 Netværksmøder

10.00 – 13.00 Generalforsamling og fællesmøde

13.00 – 14.30 Netværksmøder

Det undersøges om KU.BE på Frederiksberg er ledigt til afholdelse af årsmødet.

9) Ansøgning om tilskud fra Skolenetværket
Godkendt, op til 30.000.


10) Eventuelt