Region Hovedstadens bestyrelsesmøde 20. januar 2017 kl. 12.00 – 14.00
Sted: Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Referat:
Afbud fra Pernille Halberg Salomon og Tine Vesterby Sørensen
Referent Marianne Hoff Andersen

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer/Nyt fra netværkene

Vellykket fællesmøde om Socialtilsynet arrangeret af Socialchefforeningen og BKF.
Socialtilsynet gjorde status ift. de første resultater. Vigtigt med f.eks. efteruddannelse af visitatorer og fagligt personale.

Henvendelse fra Ole Münster omkring bibliotekerne til bestyrelsen (og en lang række andre
kultur/biblioteksaktører). Formanden kvitterer med et kort svar om, at vi har modtaget hans
henvendelse.

Skolenetværket: 24-25 tilmeldte til det kommende seminar, hvortil bestyrelsen har bevilget
tilskud på 30.000 kr.

Dagtilbudsnetværket: Mødet 27. januar er aflyst pga. mange afbud. Dorthe sidder frem til
Generalforsamlingen.

Kultur- og Fritidsnetværket: Marianne har fået en melding om, at man er ved at starte igen –
møde i februar.

Direktørnetværket: Ingen møder.

27. januar Fællesmøde ml. landbestyrelse og regionsbestyrelser og netværkene.

3) Medlem til Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen

Bestyrelsen uddelegerer udpegningen til Martin og skolechefnetværket.

4) Forslag til mellemkommunal betalingsaftale for dagtilbudsområdet for 0  til skolestart

Godkendt

5) Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen / UCC

Bestyrelsen uddelegerer til Dagtilbudsnetværket at pege på et medlem den 1. februar 2017.

6) Endelig forberedelse af generalforsamling + fællesmødet den 17. marts 2017

Forslag til Dirigent: Anne Vang eller Klaus Nørskov

Program:
kl. 10-11 Generalforsamling
Inger Andersen genopstiller ikke. De øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller.
Bestyrelsen foreslår Henning Bach Christensen som ny formand.
Direktør Lina Thieden, Fredensborg og Direktør Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe, stiller op til
bestyrelsen.
Alle netværksformænd afleverer 1 side senest 1. marts til Inger Andersen til brug for
formandsberetningen.
11.00-12.30 Fællesmøde – kl. 11 Rundvisning i KU.BE
Foredrag: Forslag om Jane Hedegaard Nielsen om nyeste forskning på udsatte børn og unge.
Oplæg ved cheferne – der sendes en invitation i tråd med sidste år.
12.30-13.00 Frokost
Kl. 13.00 Mulighed for netværksmøder

Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4, Frederiksberg

7) Status økonomi v. Egon Agerlin

A. Kontingentopkrævning 2016 – status
Vi har 140 medlemmer registreret.
Der står 180.000 kr. på kontoen. Opkrævninger udsendt i december, og der forventes 70.000 kr. indbetalt i 2017. På den baggrund indstiller bestyrelsen, at 2017 skal være kontingentfrit.

8) Eventuelt

KLs oplæg “Godt på vej” om dagtilbud. OBS på kommende reform.