Region Hovedstaden: Referat bestyrelsesmøde 28. juni


Referat af Børne- og Kulturchefforeningen region Hovedstadens bestyrelsesmøde

28. juni 2016, Klokken 15.30 – 17.30, Frederiksberg rådhus

Referat:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer/Nyt fra netværkene

Formanden:
Samarbejdet i de 4 paraplyorganisationer: Planlægning af fælles arrangement den 7. oktober, som vil handle om hvor vi er 10 år efter reformen.

Familienetværket:
Turen til Bornholm blev aflyst i sidste øjeblik pga. løbende frameldinger der gjorde, at der til sidste kun var 7 tilbage af 17 tilmeldte!! Ærgerligt, idet der var lagt mange kræfter i planlægningen.
DUBU udbud drøftet i det landsdækkende netværk, det er stærkt problematisk at vi skal binde os for 8 år, og ikke har andre muligheder.

Direktørnetværket:
Intet møde. Hanne Berthelsen fra KL kommer på direktørnetværk ifm. fællesmøde i september.
Forslag om fællesmøde med Socialchefforeningen omkring det sociale tilsyn. Evt. morgenmøde, hvor chefer inviteres med. Socialtilsynet har udarbejdet forslag til en dagsorden.

Kultur- og fritidsnetværket:
Intet nyt.

Skolenetværk:
Der har været afholdt et netværksmøde. Vi kan forvente en ansøgning om seminar for skolecheferne. Emne om kompetenceudvikling med Metropol og UCC blev udskudt

Dagtilbudsnetværk:
Afholdt møde i maj måned med besøg af Metropol omkring rapport om faglig pædagogisk ledelse. Nye læreplaner drøftet.
På kommende møde drøftes KL og FOAs undersøgelse af Dagplejen.
Der arbejdes med PAU-forsøgsuddannelse på gymnasialt niveau, der skal have del i den almindelige andel af PAU-pladser.
Der var udarbejdet en mellemkommunal aftale, som blev godkendt på netværksmøde, men efterfølgende kom der en række kommentarer fra medlemmer, der ikke deltog i mødet. Den mellemkommunale aftale behandles derfor på et nyt netværksmøde, men fremgangsmåden er uhensigtsmæssig.

3) Læringsprodukt “ledelsesfortællingen” fra årsmødet Kresten Schultz Jørgensen

Jan Henriksen(næstformand) i Landsbestyrelsen kommer til næste møde, her vil vi også gerne drøfte bestyrelsens arbejde, og bruge sagen om nationale mål på dagtilbudsområdet som case.

 

4) Tilbagemelding på møde med landsbestyrelsen den 27. maj 2016

A. Dagtilbudsområdet, nationale mål. Fælles drøftelse i bestyrelsen

Det var et godt møde. Undring over, at nationale mål nu ikke længere har landsforeningens opbakning.

Godt oplæg af Else Sommer omkring unge, og de der falder igennem.

5) Forberedelse af fællesmøde den 16. september 2016

Gode forslag – dejligt at så mange gerne vil holde oplæg. Jette vender tilbage vedr. oplæg fra Hillerød. Alle inviteres til møde på Frederiksberg og tilbydes at lære PechaKucha teknikken, så vi får mange korte og intense oplæg!

6) Lovrevision i forhold til undervisning af flygtninge, initiativer fra BKF? Drøftelse.

Intet.

7) Eventuelt

Intet.