Region Midt: medlemsmøde og generalforsamling 27. marts

Programmet for dagen er således:

 • Medlemsmøde fra 9.00-11.30 (Formand for Børne- og Kulturchefforeningen, Anne Vang Rasmussen, kommer på besøg denne dag for bl.a. at drøfte deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn).
 • Generalforsamling kl. 11.30-12.00. 
 • Frokost fra kl. 12.00

I vedtægterne står der om afholdelse af generalforsamling:

 • 7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:

 1. a) Valg af dirigent
  b) Formandens beretning
  c) Regnskab og budget – herunder fastsættelse af årlig mødeafgift.
  d) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer*
  e) Valg af:
  formand (lige år)**
  2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  1 suppleant (lige år)
  1 revisor (lige år)
 2. f) Eventuelt.

Stk. 2:
Generalforsamlingen varsles med mindst 1 måneds frist.
Medlemmernes forslag til kandidater til formandsposten samt forslag til øvrige punkter skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Kandidatforslag til øvrige bestyrelsesposter kan fremsendes til formanden 3 uger før generalforsamlingen eller fremsættes på selve mødet.
Bestyrelsen udsender endelig dagsorden – herunder indkomne forslag og forslag til kandidater – senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3:
Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflerhed.
Forslag om ændringer af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

* Der er forslag fra formanden om at ændre §7, så der ikke står noget om ulige eller lige år ved hhv. formand, suppleant og revisor, fordi det pga. jobskifte og udtrædelse af bestyrelsen på andre tidspunkter ikke altid kan opfyldes, som det står skrevet nu. Det foreslås at stk. 3 derfor udvides med:

”Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges for 2 år, og der vælges derudover 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Disse valg er gældende for 2 år. Der vælges endvidere 1 suppleant samt 1 revisor. Disse valg er gældende for 1 år.”

** Rasmus Byskov-Nielsen blev valgt ind som formand i 2019 (altså ulige år), da forhenværende formand gik på pension i 2018. Hvis forslag om vedtægtsændring godkendes, skal der først vælges ny formand ved generalforsamlingen i 2021.

Merete Villsen, Ikast-Brande Kommune og Per Viggo Larsen, Syddjurs Kommune er på valg som bestyrelsesmedlemmer og modtager genvalg.

Hvis forslag om vedtægtsændring godkendes, bliver både suppleant og revisor valgt for 1 år.