Referat af bestyrelsesmøde Region Midtjylland d. 7. december


Afbud fra: Freddie Davidsen og Lars Kjems

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Referatet blev godkendt.

2. Drøftelse af foreningens økonomi

v/Lars Kjems
Referat:

I Lars´ fravær blev punktet udsat.

3. Fællesmøde med Økonomidirektørforeningen i Region Midt

Emner kunne være inklusion, tildelingsmodeller, styring af det specialiserede område m.v.

v/Hans Henrik Gaardsøe
Referat:

Der er enighed om, at et fælles medlemsmøde med økonomidirektørforeningen kunne være en

god idé. Et forslag til tidspunkt kunne være medio 2013. Udover de nævnte emner kunne det

også være interessant at drøfte emner som nøgletal, benchmarking og styringskoncept.

Til næste bestyrelsesmøde udarbejder Hans Henrik forslag til dagsorden i samarbejde med

Økonomidirektørforeningen.
4. Medlemsmødet i Silkeborg 11. januar 2013

v/Preben Hørsted
Referat:

Medlemsmødet den 11. januar opbygges som tidligere aftalt med netværksmøder og derefter

kl. 10-12 fælles oplæg om ”Ny nordisk skole”. Preben har aftalt oplæg fra Andreas Rasch-

Christensen forskningschef ved VIA University College i Aarhus og Mette Selchau vicedirektør

på Mercantec i Viborg.

Preben foranlediger, at der udsendes indbydelse mv. inden jul.
5. Udpegning af medlemmer til de faglige netværk

Referat:

Deltagere til de fem landsdækkende netværk er:

Børne- og Familie netværket: Anton Rasmussen.

Dagtilbudsnetværket: Pia Elgetti, Herning.

Kultur og Fritidsnetværket: Morten Koppelhus, Herning og Lars Keld Hansen, Randers, (Freddie

Davidsen, Silkeborg).

Skolenetværket: Jan Henriksen, Viborg.

Ungenetværket: Mette Andreassen, Viborg.
6. Deltagelse i BKF fællesmøde 18. januar 2013

Frist for tilmelding er 20. december 2012.

Se Landsbestyrelsen mødeplan 2013
Referat:

18. januar i København: Pia deltager – P.t. kendes det overordnede emne ikke, men vi har tre

pladser, så andre har også mulighed.

17. maj i Odense.

20. september.

13. november Nyborg Strand.

 

7. Studietur

Referat:

På medlemsmødet den 14. september var der generelt opbakning til en studietur til

Norge/Sverige i foråret 2013. Vi har aftalt at studieturen planlægges til

onsdag 10. april til fredag den 12. april 2013 – tre dage med to overnatninger.

Nærmere planlægning aftales efter medlemsmødet den 11. januar 2013.

 

8. Næste møde den 11. januar efter medlemsmødet

Referat:

Næste møde er aftalt til den 11. januar 2023 i umiddelbar forlængelse af medlemsmødet.

På mødet skal bl.a. behandles: Studietur, møde med Økonomidirektørerne, planlægning af

generalforsamling.
9. Eventuelt

Referat:

Repræsentanter (Henrik og Hans Henrik) fra direktørnetværket har afholdt møde med

Regionen for at drøfte samarbejde med børne- og ungdomspsykiatriområdet. Regionen har efterfølgende fremsendt et forslag til ny samarbejdsstruktur. Hensigten med forslaget er:

• Sikre et fælles ansvar mellem kommune og region for planlægning og afvikling af både

• tema- og klyngegruppemøderne, samt de lokale samarbejdsråd.

• Styrke dialogen mellem psykiatri- og socialledelsen og de relevante kommunale ledere i

• kommunerne på strategisk niveau.

• Styrke dialogen mellem centerledelsen og relevante kommunale ledere i kommunerne i

• forhold til det tværsektorielle samarbejde lokalt.

• Sikre en tydelighed i.f.t. hvad der foregår på regionsniveau og på lokalt niveau.

• Direktørnetværket drøfter oplægget.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie