Region Midt: referat af bestyrelsesmøde d. 11. april

Bestyrelsen Region Midtjylland afholdt bestyrelsesmøde fredag d. 11. april. 

Afbud fra: Erik Østerby

Dagsorden/referat

 

 1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat:

Intet at bemærke

 

2. Konstituering af bestyrelsen

 

Referat:

Formand Freddie Davidsen

Næstformand Preben Hørsted

Sekretær Hans Henrik F. Gaardsøe

Kasserer Pia Elgetti

Medlem Erik Østerby

 

3. Evaluering af generalforsamlingen 8. marts 2013

 

Referat:

Godt med et afvekslende program

Fint med beretning fra de enkelte netværk

 

4. Fastlæggelse af medlemsmøder og bestyrelsesmøder 2014/15

 

Drøftelse af temaer for medlemsmøderne og strukturering af mødedagen.

 

Referat:

Medlemsmøder afholdes i Silkeborg kl. 9 – ca. 13 efter følgende plan, som tager udgangspunkt i:

Invitation til læringsreform – 14 pointer om veje til bedre læringsmiljøer for børn og unge, fra Årsmøde 2013.

(Det vedhæftede program er et arbejdsprogram – der er altså ikke p.t. truffet aftaler.)

 

13. juni 2014 Tema: Sammenhængende læringsforløb

Hans Henrik F. Gaardsøe undersøger om mulig oplægsholder fra KORA evt. Jill Melbye Kora + praktiker.

 

26. september 2014 Tema: Mød formanden Eik Møller BKF

Freddie Davidsen undersøger mulighed og emne.

 

16. januar 2015 Tema: Kultur som løftestang i læringsmiljøer

Freddie Davidsen undersøger muligheder.

 

6. marts 2015 + generalforsamling Tema: Ledelse

Erik Østerby undersøger muligheder og oplægsholdere.

 

Vi modtager gerne input til indholdet i medlemsmøderne.

Muligheden for at sende indbydelse, som indkaldelse i kalenderen, undersøges.

 

Bestyrelsesmøder (afholdes i Silkeborg)

13. juni 2014                 ifm.  medlemsmøde

15. august 2014             kl. 12-14

26. september 2014        ifm. medlemsmøde

26. november 2014         ifm.  årsmødet

16. januar 2015              ifm. medlemsmøde

20. februar 2015            kl. 9-11

17. april 2015                 kl. 9-11

 

5. Evaluering af studieturen til Edinburgh, herunder regnskab for denne

 

Referat:

Svingende kvalitet i oplæg – ellers godt fagligt og socialt. Godt humør hele vejen.

Ros til Freddie for guidning på hele turen.

Økonomien hænger sammen med det budget, som var aftalt for turen ca. 60.000 kr. fra foreningens kasse.

 

6. Medlemmer

 

Referat:

På baggrund af henvendelser drøftede bestyrelsen medlemssituationen.

 

Foreningens vedtægter:

§ 3: Som medlemmer med stemmeret optages personer, der er ansat som forvaltningsdirektør eller -chef eller som souschef, vicedirektør eller afdelingschef med direkte reference til forvaltningschefen inden for de områder, der er beskrevet i § 2.

Stk. 2: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende andre medlemmer. Udgangspunktet for en sådan godkendelse er, at der er tale om en chef på forvaltningsniveau med ledelsesbeføjelser i forhold til underliggende niveauer. Bestyrelsens godkendelse sker efter indstilling fra regionsbestyrelsen.

7. Fællesmøde 23. maj i Odense

Invitation er vedhæftet

 

Kommende fællesmøder:

Fredag 19. september Park Inn København

I forbindelse med Årsmødet 26. november

Referat:

Bestyrelsen deltager samlet på mødet i Odense.

Laila melder bestyrelsen til.


8. Udpegning af bestyrelsesmedlem Horsens Gymnasium

Mail fra rektor Jens Skov er vedhæftet

Referat:

Rektor fra gymnasiet peger på skoleleder på Torstedskolen Gitte Høj Nielsen som nyt medlem. Gitte Høj Nielsen er orienteret og er villig til at påtage sig opgaven. Funktionsperioden begynder den 1. maj 2014 og slutter den 31. april 2018.

Fremover er det bestyrelsen i gymnasiet, som afgør besættelse, idet det vurderes ikke at være en opgave for BKF at sidde i et enkelt gymnasiums bestyrelse.

 

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

 

Referat:

Intet at bemærke

 

10. Næste møde

Referat:

13. juni 2014                 ifm.  medlemsmøde

 

 

11. Eventuelt

Referat:

Intet at bemærke

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie