Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 15. april

Referat af bestyrelsesmøde fredag 15. april 2016 kl. 11.00 i mødelokale M 3.3, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

 

 Tilstede var: Pia Elgetti, Jørn Thomsen, Per Larsen, Hans Henrik Gaardsøe og Merete Villsen

Afbud fra: ingen

 1. Bemærkninger til dagsorden og referat af møde den 4. marts 2016

Referat: Intet af bemærke

 

 1. Studietur

En drøftelse af, om der i efteråret 2016 skal afholdes en studietur. Hvis det besluttes, at der skal afholdes en studietur, skal der aftales en proces for den videre planlægning

Referat:
Der er stadig et stort ønske om, at der i efteråret 2016 afholdes en studietur.
Målet med turen er at give foreningens medlemmer mulighed for at hente ny viden og inspiration i et fællesskab på tværs af vores ”4 søjler” (Dagtilbud, skole, familie og kultur)
Foreningen bidrager med 60.000 kr. til turen
Udgangspunktet for turen er ca. to arbejdsdage fra den 2.-4. oktober 2016
Hans Henrik er kontaktperson og tager kontakt med Freddy (Tidligere kulturchef i Silkeborg Kommune) for at undersøge muligheden for, at han kan være guide på turen

Nøgleord til turen er:

 • Samskabelse
 • Børnekultur set i et inklusionsperspektiv i forhold til både skoler, dagtilbud, familieområdet
 • Kultur som sundhedsfremme
 1. Næste bestyrelsesmøde 

Næstformand i Hovedbestyrelsen Jan Henriksens ønsker – efter aftale i Hovedbestyrelsen – at deltage i medlemsmødet den 10. juni 2016. Da Jan ikke har mulighed for at deltage før kl. 14, er det aftalt med ham, at vi drøfter om han i stedet kan deltage i bestyrelsesmødet. Jans oplæg vil tage ca. 1 time. Oplægget vil følge op på blandt andet læringen fra årsmødet, og så vil Jan gerne høre lidt til hvilke dagsordner der rører sig i vores område. Besøget er et supplement til de fællesmøder der allerede er aftalt mellem hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne

Referat:
Jan Henriksen indbydes til et møde med bestyrelsen den 10. juni 2016 kl. 14.00

 1. Medlemsmødet den 10. juni 2016

Næste medlemsmøde afholdes den 10. juni 2016, og temaet er flygtninge.

Hans Henrik er i gang med planlægning af mødet. Socialchefforeningen har endnu ikke tilkendegivet, om de ønsker at deltage. Programmet kunne indeholde:

 • Oplæg fra VIA én af VIAs uddannelseschefer eller direktører deltager i ét af de kommende møder (bestyrelsesmøde, medlemsmøde) i jeres forening (20-30 min), med henblik på at drøfte flygtningeudfordringen og drøfte, hvordan VIA – som en uddannelsesinstitution, der uddanner og efteruddanner meget stor andel af kommunernes frontpersonale – kan øge samarbejde med kommunerne om flygtninge.
 • Oplæg fra politiet (Claus Mortensen fra Midt og Vestjyllands politi i Holstebro) om kulturforståelse. Efter sigende et knald godt oplæg som giver stof til eftertanke
 • Oplæg fra et par kommuner om de udfordringer integrationen giver. Vi ønsker tid til drøftelser. Hente inspiration og viden fra hinanden 

Referat:
På medlemsmødet den 16. september 2016 er det Per, der har ansvaret for mødet. Om-drejningspunktet for dette møde er en ny læringsplatform. Deltagelse af Kirsten Jørgensen fra KL + direktør fra Herning, Henrik Beyer

 

 1. Deltagelse i fællesmøder med Landsbestyrelsen

Der afholdes møde med landsbestyrelsen den 27. maj 2016. Merete og Pia deltager fra Region Midt. Kommende fællesmøder afholdes 27. maj 2016 i Odense, 23. september 2016 i København og 16. november 2016 på Nyborg Strand, umiddelbart inden årsmødet den 17. og 18. november 2016. Deltagelse i fællesmøderne drøftes.

Referat:

 • Der afholdes møde med landsbestyrelsen den 27. maj 2016. Merete og Pia deltager fra Region Midt.
 • Derudover afholdes møder den 23. september 2016 i København og den 16. november 2016 på Nyborg Strand, umiddelbart inden årsmødet den 17. og 18. november 2016. Hans Henrik deltager i mødet den 23. september 2016.

Landsbestyrelsen har fremsendt flg. Som skal drøftes på møde den 27. maj 2016:

Formandsskabet René Nielsen, Jan Henriksen og Henrik Beyer vil gerne mødes med jer eller de som repræsenterer jeres bestyrelse på fællesmødet d. 27. maj. De vil gerne drøfte ledelse af BKF med regionsbestyrelserne og har følgende punkter:

 1. Valg til landsbestyrelsen, herunder suppleanter.

Ved sidste generalforsamling oplevede vi kampvalg om suppleantposterne. Hvilket er helt ok, men ligger der nogle signaler i, at der var mange dagtilbudschefer, der stillede op, og som vi bør være opmærksomme på?

2. Indstilling til de faglige landsdækkende netværk.

Vi er meget afhængige af velfungerende landsdækkende faglige netværk i vores arbejde, og vi har oplevet forskellige udfordringer i vores landsdækkende netværk. Vi er afhængige og tilhængere af princippet om, at de regionale bestyrelser indstiller kandidater til bestyrelsen, men hvordan kan vi få en mere åben dialog i forbindelse med indstillingerne?

3. Præsentation og drøftelse af kommunikationsstrategi.

4. Evt.

Hele bestyrelsen fra Region Midtjylland, deltager i årsmødet på Nyborg Strand i november måned.
Pia undersøger om bestyrelsen selv skal booke på Nyborg Strand til begge nætter, eller om det er Anne Sofie fra det landsdækkende netværk, som booker. Der gives en tilbagemelding til bestyrelsen

 

 1. Optag af nye medlemmer

Lukket sag

Referat:
Sagen er drøftet og godkendt jf. vores vedtægter under kategori c

 

 1. Medlemsliste

Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt der kan gives tilladelse til, at diverse interessenter må distribuere informationer og materiale via medlemslisten i BKF Region Midt.
Der er modtaget vedlagte henvendelse fra Friluftsrådet, som ønskes videresendt til foreningens medlemmer.

 Referat:
Bestyrelsen siger nej tak.

 

 1. Næste møde

Næste møde afholdes umiddelbart efter medlemsmødet den 10. juni 2016. Medlemsmøde og bestyrelsesmøde afholdes på Hotel Scandic i Silkeborg.

 

 1. Eventuelt

Tilmelding, dagsorden, går igennem Annette Vester fra Viborg Kommune.
Hvis der skal gives en lille erkendtlighed til oplægsholder, er det Pia, som står for indkøb.
Refusion af flybillet m.v. i forhold til oplægsholdere går gennem Pia.
Hvis en oplægsholder skal have honorar, så sendes der en mail rundt i bestyrelsen, for at afklare om det er ok. Vi har penge til honorar ind i mellem.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie