Region Midt referat bestyrelsesmøde 15. januar 2016


 

Referat af Bestyrelsesmøde fredag 15. januar 2016, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.

 

Til stede: Pia Elgetti, Preben Hørsted og Hans Henrik F. Gaardsøe

  

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Intet at bemærke.

2. Møder med hovedbestyrelsen 2016/formandsmøder med hovedbestyrelsen 2016

Som foreningens vedtægter foreskriver, så mødes den nationale bestyrelse med regionsbestyrelserne to gange årligt, og desuden to gange årligt med de regionale bestyrelser og de faglige netværk. Dialogen ønskes udvidet, så bestyrelsens næstformænd deltager ved et af de regionale bestyrelsesmøder hvert år.

Referat:
Der er indbudt til Formandsmøde i KL-huset den 5. februar 2016: Vi deltager desværre ikke.
Vi samler løbende op på, hvem der har mulighed for at deltage i møderne på centralt hold.

 

3. Evaluering af dagens møde og samarbejdet med Socialchefforeningen
Det passer måske godt sammen med Pias forslag om samarbejdet med Socialchefforeningen.

Referat:
Rigtigt godt program, som blev godt modtaget. Der var stor spørge/debat lyst og efterfølgende god respons på programmet.
Deltagerne gav udtryk for fortsat samarbejde om møder mellem de to chefforeninger, når der er sager af fælles interesse.

 

4. Opfølgning på årsmødet i november 2015

Referat:
Jan Henriksen og Henrik Beyer fra landsbestyrelsen ønsker deltagelse i bestyrelsesmøde. Vi planlægger deres deltagelse i bestyrelsesmøde i.f.m. ny årskalender for bestyrelsesmøder, som udarbejdes efter generalforsamlingen.

 

5. Inklusionseftersyn – vi kunne drøfte om vi skal invitere
Der er i den forbindelse nedsat en såkaldt ekspertgruppe som består af praktikere, pædagoger, lærere, PPR-psykologer og forvaltningsfolk. Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen, er formand for ekspertgruppen. Ekspertgruppen har blandt andet til opgave at afdække proportioner i omstillingen til inklusion, herunder afdække udfordringer i indsatsen samt give et billede af indsatser på kommune- og skoleniveau.

Referat:
Der bliver ikke plads i foråret til at programsætte punktet på et medlemsmøde, men vi ser på rapporten fra udvalget og ser på muligheden for eventuelt at tage emnet op i efteråret.

 

6. Forberedelse af generalforsamlingen til marts

Referat:
Dagsordenen for generalforsamlingen udarbejdes i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen peger på Flemming Jensen, Viborg til dirigent på generalforsamlingen.
Beretning.
Preben Hørsted aflægger beretning på bestyrelsens vegne. I lighed med tidligere år vil også de forskellige netværk få lejlighed til at aflægge beretning.
Preben skriver samlet til netværkene om deres mulighed for at afgive beretning.

Netværk
Dagtilbud:
Merete Villsen – Ikast-Brande Kommune og Pia Elgetti – Herning Kommune

Unge:
Hanne Arens – Silkeborg Kommune og Ole Elbæk– Viborg Kommune

Børn og Familie
Anton Rasmussen – Ikast-Brande Kommune og Helle Støve – Favrskov Kommune

Skole:
Bo Meldgaard – Herning Kommune og Chris Revsgaard Hansen – Viborg Kommune

Kultur og Fritid:
Steen Lindgaard – Viborg Kommune

Pia laver oplæg til og budget og aflægger regnskab.

Valg:
Preben er på valg – ønsker ikke genvalg.
Derudover skal der vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller (Merete Villsen – Ikast-Brande, Per Larsen – Syddjurs, Jørn Thomsen – Struer) + suppleanter (tænk på muligheder).

Opmærksomhed på følgende, da der skal vælges ny formand: sekretæren følger formanden, og regnskab følger kassereren, derfor skal der tages stilling til evt. overdragelse efter generalforsamlingen.

 

7. Studieturen

Referat:
Studieturen her i foråret blev aflyst p.g.a. tidspres.
En eventuel studietur planlægges til efteråret 2016. Temaer, muligheder, destinationer og interesse drøftes på generalforsamlingen.

 

8. Oplæg til årets mødedatoer for medlemsmøder og bestyrelsesmøder

Referat:

4. marts 2016 i.f.m. generalforsamlingen.
TEMA: Inklusion og kommunikations- og læringsplatforme på dagtilbud og skoleområdet. Hans Henrik laver program og aftaler med Kirsten Jørgensen, KL.
Henrik Beyer, Herning med kort oplæg om inklusion.

Der afholdes bestyrelsesmøde efter generalforsamling, hvor bl.a. bestyrelsesmøder aftales.

17. juni 2016
TEMA: Flygtninge. Mødet forventes afholdt sammen med Socialchefforeningen.

16. september 2016
TEMA: ikke aftalt.
Afholdes sammen med Socialchefforeningen (de har generalforsamling over middag).

16. november i.f.m. årsmødet – bestyrelsesmøde.

20. januar 2017
TEMA: ikke aftalt.

10. marts 2017 i.f.m. generalforsamlingen
TEMA: ikke aftalt.

 

9. Næste møde

Referat: Næste bestyrelsesmøde i.f.m. generalforsamlingen 4. marts 2016.

10. Eventuelt

Referat: Intet at bemærke.