Referat af bestyrelsesmøde i Region Syd d. 4. oktober

Fredag d. 4. oktober blev der afholdt bestyrelsesmøde i Region Syd.

 

Tilstede: René Godtfredsen, Christian L. Hansen og Anette Brodde Fraværende: Charlotte Houlberg, Jan Præstholm, Lone Leth Larsen og Poul Antoniussen. De fraværende har tiltrådt referatet pr. mail.

Referent: Anette

1. Drøftelse af bestyrelsens indstilling til mulige kandidater til landsbestyrelsen.
René kontakter landsformanden med henblik på drøftelse af kandidater.

2. Fastsættelse af dato for generalforsamling 2014.
Forslag til datoer: 28.2 eller 7.3. Det blev besluttet, at mødet afholdes den 7.3.2014. Generalforsamlingen skal afholdes i første kvartal og varsles mindst 2 måneder før afholdelse. René indkalder til generalforsamling og temamøde (jf. pkt. 4).

3. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg
På valg er René, Jan, Charlotte og Anette.
René modtager genvalg. Anette modtager genvalg. Jan modtager ikke genvalg. René forhører sig ved Charlotte. Der skal vælges en eller to nye kandidater, afhængig af Charlottes tilbagemelding.

4. Tema/indhold for næste møde
Næste møde afholdes sammen med generalforsamlingen den 7.3.2014.
Tema: Hvor er kommunestyret på vej hen? René kontakter Poul Erik Mouritsen, alternativt Roger Buch med henblik på oplæg om temaet.

5. Evt. Drøftelse af relationen til KKR i forhold til børnehuse og tilsynsreform.
Der udtrykkes behov for et kommunalt forum, hvor ekspertisen på området er til stede, hvorfor der rejses konkret ønske om et børn- og kulturdirektør forum, parallelt med socialdirektørernes forum i regi af KKR. Christian tager punktet med til drøftelse i landsbestyrelsen.

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie