Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 23. april


Bestyrelsesmøde den 23. april 2015 kl. 16.00 hos Middelfart Kommune, Anlægsvej 4, Ejby

Deltagere: Charlotte Houlberg, Anette Brodde, Sisi Eibye, Ejner Jensen, Christian L. Hansen, Jan Henriksen

Afbud: Charlotte Veilskov

Dagsorden:

1. Konstituering

a. Formand: charlotte
b. Næstformand/sekretær: Ejner Jensen.
c. Kasser: Anette Brodde

 På generalforsamling i 2016 skal vi huske 2 vedtægtsændringer

i) Sekretæropgaven skal ændres til næstformand
ii)Der skal vælges suppleanter.

2. Medlemsmøde 12. juni 2015

a. Er planlægningen på plads – herunder foredragsholder

i)Christian har sendt et oplæg

– oplægget suppleres med bidrag fra kulturstyrelsen
– arbejdsspørgsmålet er stadig: hvordan får vi al den viden i spil som produceres?
– christian tager kontakt til socialstyrelsen og EVA.

ii) Der holdes ikke netværksmøde pga. det lidt længere oplæg og generalforsamling.

iii) Didaktisk kunne ekstraordinær generalforsamling holdes inden frokost.

b. Ekstraordinær generalforsamling denne dag for at supplere bestyrelsen op samt valg af suppleant
Forslag:
Åbenrå Chris
Vejle – Claus
Vejen – Regin
Esbjerg Tønder
Sønderborg Kolding – Morten (Skolechef)
….nogen fra familieområdet

valg af dirigent etc. er vel de faste?
vi skal huske at varsle i tide.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 10 stemmeberettigede medlemmer til formanden fremsætter motiveret, skriftlig krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger fra kravets fremsættelse (dog skolernes sommerferie fraregnet).

Stk. 2. Sted, tid og varsel (dog ikke under 14 dage) bestemmes af bestyrelsen.

 

3. Studietur 2016

a. påbegynde planlægning, herunder fastsættelse af tid og sted

i) Skal vi entrere med Dafolo som arrangør – sverige?
ii) Akademisk rejseselvskab?
iii) Temaforslag

 – Styring og samarbejdet mellem forvaltning og institutioner med fokus på resultater? Er der noget forskning som vi kunne tage afsæt i? DPU? Charlotte spørger. CBS? – Charlotte spørger Er der noget i den kommende OECD rapport. Jan Spørger Jon Christensen

iiii) Turen skal ligge i april/maj/juni

4. Drøftelse af overenskomsterne.

Især BUPL og lærernes – sidste med fokus på bilag 1.1
http://www.dlf.org/media/6017199/lc-kl-forhandlingsprotokol-ok15.pdf

– Udsættes.

 

5. Eventuelt

a. Nyt fra hovedbestyrelsen
– Vi deltager i folkemødet

b. Fremtidig tema kunne være noget med kultur og fritid som bidrag til læring i dagtilbud og skoler. Det skal være i efteråret.

c. Det blev foreslået at vi fortsat har en møderække. Der skal finde datoer for efteråret, herunder også medlemsmøder.
Følgende forslag til medlemsmøder
– 25/9: Overnstående forslag med kultur og Fritid
– 4/12: OECD review rapport?
– 4/3 16: generalforsamling
– 10/6 16: evt. forlagt til Nyborg slot.

Bestyrelsesmøder
– 12/6: studietur og kommende netværksmøde.
– Bestyresesmøde på landsmødet
– 22/1 16 : planlægning af generalforsamling. 9-12

Det blev foreslået at sende det ud som kalenderindkaldelser til bestyrelsen