Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 19. januar

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2015 kl. 15.00 hos Middelfart Kommune, Anlægsvej 4, Ejby

Deltagere: Annette Brodde, Charlotte Houlberg, Jan Henriksen, Charlotte Veilskov og Christian
L. Hansen

Afbud: Poul Anthoniussen
Dagsorden:

Download referat af Region Syds bestyrelsesmøde 19. januar pdf

1. Medlemsmøde 12. juni 2015
• Ideer:
EVA og socialstyrelsen holder oplægget. Christian tager kontakt til socialstyrelsen.
Charlotte kontakter EVA: hvad kan vi bruge hinanden til ind i en ledelseskontekst. Der
skal være et kulturoplæg om de nye puljer fra kulturstyrelsen og så noget om ledelse.
Afslutter med en medlemsdebat ”ledelse baseret på viden”
Beslutning: Christian laver et oplæg til et program og tager kontakt til Socialstyrelsen.
Medlemsmøde i efteråret:
Fællesmøde med bestyrelsen fra KomDir. Tema: samskabelse.

2. Ny nordisk skole.
• Hvad skal vi med det. Regionen tager spørgsmålet med til næste formandsmøde.

3. Hvordan arbejder vi videre med de 10 guidelines som blev udarbejdet på årsmødet
• Punktet blev drøftet. Det løftes videre på formandsmødet den 6/2 2015.

4. Opsamling på LinkedIn
• Medlemmerne opfordres til at kommunikere til hinanden via LinkedIn når vi sender ud.

5. Tilbagemeldinger fra netværkene.
Hvad arbejder de med nu, som vi med fordel kan
understøtte (her kræver det at vi hører fra vores deltagere i netværket inden mødet)
• Tilbagemeldingerne lægges på LinkedIn

6. Økonomi – et bud på forventet regnskab
• Vi regner med et overskud på godt kr. 10.000

7. Forberedelse af næste generalforsamling
– Sted: Kolding
– Tid: 6/3 2015 – klokkeslæt:
– Foredragsholder: Lotte Bøg
– Kontingentforhøjelse til 800 pga. de ekstra årlige arrangement.
– Indkaldelse til generalforsamling. Det gør Tina
– På valg er
Christian (modtager genvalg)
Poul (ønsker ikke genvalg)
Lone (ønsker ikke genvalg)
– Vi skal i invitationen til generalforsamlingen lægge op til at man gerne ser at der flere
der har mulighed for at stille op. Formanden skriver ud om, at vi gerne vil have
kandidater. Giver det ikke noget, så skriver vi ud geografisk. Skrivelsen indeholder også
en reminder om, at forslag til generalforsamlingen skal formanden i hænde.
– Dirigent: Esben Krægpøth
– På generalforsamlingen/medlemsmødet holder Charlotte et oplæg om hvad det vil sige
at arbejde i de faglige netværk. Vores medlemmer i netværkene opfordres derudover til
at skrive 10 linjer om den aktuelle dagsorden de arbejder med dette lægges linkedIn
– Vedtægtsændringer: §3 skal afspejle landsforeningens.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie