Region Syd: referat af generalforsamling 10. marts

Referat af af generalforsamling, den 10. marts 2017

  1. Valg af dirigent

Claus Svold, Vejle blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

  1. Formandens beretning

Formanden fremlagde beretning for 2016, som blev taget til efterretning.

Herudover drøftedes følgende:
Børne- og Familienetværket har aftalt at tage personlig kontakt til 6-7 familiechefer med henblik på at forbedre fremmødet.

Skole- og Kulturnetværket har talt om, at de forskellige netværk ikke rigtig afspejler strukturen i de meget forskellige kommuner. Derfor kunne temabaseret netværksmøde være en ide. Ideer genereres via en lukket Facebookgruppe. Der kan man så også hurtigt generere et ekstra møde, hvis der opstår et behov.

De landsdækkende netværksrepræsentanter vil gerne påtage sig at distribuere materiale til monofagligt input.

Der er behov for både monofaglige og tværfaglige drøftelser.

Der er opbakning til at fortsætte med fælles studieture. Gerne et 12-12 seminar det ene år og en studietur det andet år.

 

  1. Regnskab v/kassereren

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

Der var indkommet forslag til ændring af § 6 i vedtægterne således:

”Regionsforeningen ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, sekretær, kasserer samt 4 menige bestyrelsesmedlemmer”.

Ændres til:

”Regionsforeningen ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, næstformand, kasserer, 4 menige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter”.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

 

  1. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent v/kassereren

Budgettet blev godkendt på uændret niveau.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode, valg af suppleanter samt valg af revisor.

På valg er:

Ejner Jensen, genopstiller
Inge Skov Madsen, genopstiller
Jan Henriksen, udtræder
Sisi Eibye, udtræder
Anette Brodde, udtræder

Bestyrelsen foreslår Claus Svold, Vejle til bestyrelsen.
Desuden foreslår bestyrelsen Claus Bülow, Fredericia og Esben Krægpøth, Assens som suppleanter.
Ejner Jensen, Nordfyn og Inge Skov Madsen, Kerteminde blev genvalgt. Herudover blev Thomas Reintoft, Billund og Ulla Visbech, Esbjerg valgt.

Som revisor blev valgt Henrik Jacobsen fra Nordfyn.

  1. Eventuelt

Ingen bemærkninger

 

Charlotte Veilskov, referant.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie