Region Syd: referat af generalforsamling d. 9 marts 2018

Generalforsamling, den 9. marts 2018
Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

REFERAT:

  1. Valg af dirigent

Thomas Reintoft, Billund blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  1. Formandens beretning

Formanden fremlagde beretning for 2017, som blev taget til efterretning.

  1. Regnskab v/kassereren

Regnskabet blev godkendt.

  1. Indkomne forslag

Der var ingen forslag modtaget.

  1. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent v/kassereren

Budgettet blev godkendt med uændret kontingent, 800 kr. i 2018.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode, valg af suppleanter samt valg af revisor.

På valg er:

Chriss Mailandt-Poulsen, formand, genopstiller
Charlotte Veilskov, genopstiller
Thomas Reintoft, genopstiller.

Chriss Mailandt-Poulsen blev genvalgt som formand
Thomas Reintoft og Charlotte Veilskov blev genvalgt til bestyrelsen
Michael Graversen, Faaborg Midtfyn blev valgt som 1. suppleant
Kirsten Blæhr, Fredericia blev valgt som 2. suppleant.

Som revisor blev valgt Henrik Jacobsen fra Nordfyn.

 

  1. Eventuelt

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie